Přílohy:

 • Poučení o užívání označení O 7 – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – oddělení sociální péče a služeb

Kontakt:

Potřebujete:

 • občanský průkaz žadatele,
 • PLATNÝ průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • průkazovou fotografii 35 x 45 mm odpovídající současné podobě,

Případně dle situace:

 • při vydání označení pro nezletilé dítě: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list nebo občanský průkaz dítěte (není-li zapsáno v občanském průkazu zákonného zástupce),
 • při vydání označení pro osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům: listina o ustanovení opatrovníka a občanský průkaz opatrovníka.

Správní a místní poplatky:

 • Nejsou.

Postup:

 • Speciální označení č. O 7 se vydává žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo držitelům průkazu ZTP/P. Označení č. O 7 je vydáváno pouze občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 1, a to na počkání v úředních hodinách na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Lhůta k vyřízení:

 • V případě doložení všech potřebných dokladů, je označení vystaveno na počkání.

Ostatní doplňující informace:

 • Žadatel, zákonný zástupce nebo opatrovník má povinnost nahlásit jakoukoliv změnu do 8 dnů od jejího vzniku (např. změnu pobytu).