Jak postupovat v případě, pokud potřebuji získat osvědčení o státním občanství ČR

Formuláře:

 • Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení s prohlášením – PDF, DOC
 • Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení pro nezletilé dítě s prohlášením – PDF, DOC
 • Prohlášení o státním občanství – PDF, DOC

Přílohy:

 • Vydání osvědčení o státním občanství – XLS

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1,Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon e-mail  číslo dveří
Ing. Jitka Horáčková  221 097 144  jitka.horackova@praha1.cz  106
Marie Fršlínková  221 097 499  marie.frslinkova@praha1.cz  112
Monika Májová  221 097 152  monika.majova@praha1.cz  111
Bc. Kateřina Svobodová  221 097 113  katerina.svobodova@praha1.cz  113
Bc. Blanka Drožová  221 097 432  blanka.drozova@praha1.cz  103
Lenka Lacková  221 097 733  lenka.lackova@praha1.cz  110
Stanislava Sábová  221 097 114  stanislava.sabova@praha1.cz  113
Markéta Štosová  221 097 138  marketa.stosova@praha1.cz  110
Jitka Zimmermannová  221 097 425  jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 • formulář –Žádost k vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • formulář – Dotazník k  vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • rodný list, oddací list popř. doklad o vzniku partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera osoby, o jejíž státní občanství se jedná
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli (má-li tyto doklady žadatel k dispozici)
 • dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popř. i dalších předků (má-li žadatel tyto doklady k dispozici)
 • doklad o osvojení, došlo-li k osovojení osoby o jejímž státním obřanství se jedná, občanem České republiky
 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství
 • případně další doklady, které jsou podtstané pro zjištění státního občanství České republiky žadatele

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Správní a místní poplatky:

 • 100,- Kč v hotovosti

Postup:

 • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky může podat fyzická osoba o jejímž státním občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat příbuzný v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec anebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.
 • Osvědčení o státním občanství České republiky ne starší 1 roku je listinou, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.
 • Důvodů, pro které občan žádá vystavení osvědčení o státním občanství České republiky je mnoho. Patří sem např. vystavení prvního občanského průkazu, vystavení cestovního pasu, zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně, kandidatura do senátních voleb či restituční nároky a jiné.
 • Osvědčení o státním občanství ČR vydává krajský úřadu příslušný podle místa trvalého pobytu, resp. posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává u Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.
 • Vydání osvědčení o státním občanství České republiky se řídí zákonem č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Lhůta k vyřízení:

 • Maximálně 180 dnů ode dne podání žádosti.

Odvolávací orgán:

 • Odbor živnostenský a občanskosprávní, Magistrát hlavního města Prahy

Správní a místní poplatky:

 • 100,- Kč v hotovosti

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uveden nepravdivý údaj nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají,  úmyslu neoprávněně získat jako žadatel o vydání osvědčení o státním občanství, toto osvědčení, nebo jako zákonný zástupce nebo opatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě, toto osvědčení pro dítě.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.