Jak postupovat, jestliže u státního občana ČR nastane matriční událost v zahraničí (narození, sňatek, úmrtí, registrované partnerství)

Formuláře

 • Zápis narození – PDF, DOC
 • Zápis uzavření manželství – PDF, DOC
 • Zápis partnerství – PDF, DOC
 • Zápis úmrtí – PDF, DOC

Přílohy:

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, Oddělení matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení telefon e-mail číslo dveří
Helena Hyková  +420 221 097 316 helena.hykova@praha1.cz  103
Hana Čepelová  +420 221 097 786 hana.cepelova@praha1.cz  109

Potřebujete:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní   matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka českým soudním tlumočníkem (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR nebo listinu o státním občanství ČR
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Správní a místní poplatky:

 • Při zápiu matriční události do Zvláštní matriky v Brně a vydání prvopisu českého matriního dokladu nejsou stanoveny žádné správní poplatky

Kde žádat?

 • Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat u zastupitelského úřadu ČR  nebo kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky)

Postup:

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, registrace partnerství  a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu ČR
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR a
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu ČR
 • kteréhokoli matričního úřadu (včetně zvláštní matriky)

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.

Potřebujete:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní   matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka českým soudním tlumočníkem (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství ČR nebo listinu o státním občanství ČR
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůta pro vyřízení je 30 dnů ode dne doručení úplné žádosti Zvláštní matrice v Brně

Správní a místní poplatky:

 • Při zápiu matriční události do Zvláštní matriky v Brně a vydání prvopisu českého matriního dokladu nejsou stanoveny žádné sprání poplatky

Sankce:

 • Po převzetí oddacího listu je třeba požádat ve lhůtě do 15 dnů o nový občanský průkaz (dle ustanovení §14 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, vplatném znění). V opačném případě za porušení této povinnosti hrozí občanovi pokuta dle ustanovení § 16a téhož zákona až do výše 10.000,- Kč.