Formuláře

 • Dotazník k uzavření manželství (TISKNOUT POUZE NA A3 OBOUSTRANNĚ) – PDF
 • Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku – PDF, DOC
Základní informace

Jak postupovat, pokud chceme uzavřít civilní nebo církevní manžeství

Vyřizuje:

 • Odbor matrik ÚMČ Praha 1, oddělení matrik, Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Bc. Hana Hájková  221 097 469  hana.hajkova@praha1.cz  106
 Martina Kačerová  221 097 296  martina.kacerova@praha1.cz  104
 Lucie Silovská  221 097 248  lucie.silovska@praha1.cz  105
 Hana Kubantová  221 097 688  hana.kubantova@praha1.cz  105
 Bc. Jana Lutrová, DiS.  221 097 155  jana.lutrova@praha1.cz  104

Potřebujete:

 • formulář –Dotazník k uzavření manželství
 • při uzavření církevního manželství formulář – Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního tátu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Správní a místní poplatky:

 • Nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR ….. 3.000,- Kč
 • Pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR ….. 2.000,- Kč
 • Svatba na jiném vhodném místě nebo mimo stanovené oddací dny a hodiny ….. 1.000,- Kč
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Odbor matrik ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Vyřizuje:

 • Odbor matrik ÚMČ Praha 1, oddělení matrik, Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Bc. Hana Hájková  221 097 469  hana.hajkova@praha1.cz  106
 Martina Kačerová  221 097 296  martina.kacerova@praha1.cz  104
 Lucie Silovská  221 097 248  lucie.silovska@praha1.cz  105
 Hana Kubantová  221 097 688  hana.kubantova@praha1.cz  105
 Bc. Jana Lutrová, DiS.  221 097 155  jana.lutrova@praha1.cz  104

Postup:

Žádost o uzavření manželství podají snoubenci na úřadu příslušném podle místa uzavření manželství, s tím, že vyplní dotazník k uzavření manželství (v případě církevní formy manželství ještě žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku). K žádosti je třeba doložit:

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu !lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství kromě výše uvedeného, potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního tátu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (příslušná ověření konktrétního státu je lépe konzultovat přímo s matrikářkou), a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce. Předkládá-li snoubenec pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství, kdy v řízení je jeden z účastníků Český státní občan, je třeba tento rozsudek nechat uznat Nejvyšším soudem ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoliv matriční úřad).

Potřebujete:

 • formulář –Dotazník k uzavření manželství
 • při uzavření církevního manželství formulář – Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
 • pllatný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpisy údajů evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu !lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního tátu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůty nejsou stanoveny

Odvolávací orgán:

 • Odbor živnostenský a občanskosprávní, Magistrát hlavního města Prahy

Správní a místní poplatky:

 • Nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR ….. 3.000,- Kč
 • Pouze jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR ….. 2.000,- Kč
 • Svatba na jiném vhodném místě nebo mimo stanovené oddací dny a hodiny ….. 1.000,- Kč

Sankce:

 • Po převzetí oddacího listu je třeba požádat ve lhůtě do 15 dnů o nový občanský průkaz (dle ustanovení §14 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, vplatném znění). V opačném případě za porušení této povinnosti hrozí občanovi pokuta dle ustanovení § 16a téhož zákona až do výše 10.000,- Kč.