chci zrušit nájemní smlouvu na nebytový prostor

Kde žádat?

  • odbor technické a majetkové správy

Vyřizuje:

  • referentka oddělení bytů a nebytových prostorů dle katastru (ulice)

Postup:

  • Písemná forma, a to na základě ujednání v nájemní smlouvě – článek „Ukončení nájmu“.

Nájemní vztah skončí:

  • písemnou dohodou smluvních stran – účinnost nájemní smlouvy zanikne v takovém případě ke dni určenému v písemné dohodě,
  • výpovědí – účinnost nájemní smlouvy zanikne v takovém případě uplynutím výpovědní lhůty, odstoupením Pronajímatele od smlouvy, smlouva v tomto případě pozbývá účinnosti ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení Nájemci doručeno (viz ujednání v nájemní smlouvě),
  • zánikem Pronajímatele nebo Nájemce
  • zánikem Nebytového prostoru

Lhůta k vyřízení:

  • není zákonem stanovena, doba vyřízení závisí na složitosti každého případu

Odvolávací orgán:

  • není, nejedná se o správní řízení

Správní a místní poplatky:

  • žádné