Jak postupovat při vstupu do registrovaného partnerství

Legislativa:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, Oddělení matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení telefon e-mail číslo dveří
 Lucie Silovská  +420 221 097 248 lucie.silovska@praha1.cz  105

Potřebujete:

 • formulář – Dotazník k registrovanému partnerství
 • doklad totožnosti
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním pasem nebo platným občanským průkazem),
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu ( lze prokázat platným občanským průkazem),
 • výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství ( lze prokázat platným občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství.

Správní a místní poplatky:

 • ani jedna z osob vstupující do registrovaného partnerství nemá trvalý pobyt na území ČR …. 5.000,- Kč
 • jedna z osob má trvalé bydliště na území ČR ….. 3.000,- Kč
 • Vydání povolení uzavřít partnerství mimo určené místo nebo dobu ….. 3.000,-
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Žádost se podává u přílsušného matričního úřadu.

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, Oddělení matrik, Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

 Jméno a příjmení  telefon  e-mail  číslo dveří
 Lucie Silovská  +420 221 097 248  lucie.silovska@praha1.cz  105

Postup:

Má-li občan České republiky, který chce vstoupit do partnerství  trvalý nebo obdobný pobyt v cizině, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu připojit obdobné doklady uvedené níže, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

Osoba, která chce vstoupit do partnerství a je cizincem, je povinna k tiskopisu připojit:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
 • doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván ( nesmí být k datu vstupu do partnerství starší šesti měsíců)
 • potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena  v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství, rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Příslušný matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, prominout předložení  výše uvedených dokladů, s výjimkou dokladu totožnosti, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Cizinec, který chce vstoupit do partnerství, předloží příslušnému matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

Potřebujete:

 • formulář – Dotazník k registrovanému partnerství
 • doklad totožnosti
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním pasem nebo platným občanským průkazem),
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu ( lze prokázat platným občanským průkazem),
 • výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství ( lze prokázat platným občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství.

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůty k vyřízení nejsou stanoveny

Odvolávací orgán:

 • Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy

Správní a místní poplatky:

 • ani jedna z osob vstupující do registrovaného partnerství nemá trvalý pobyt na území ČR …. 5.000,- Kč
 • jedna z osob má trvalé bydliště na území ČR ….. 3.000,- Kč
 • vydání povolení k uzavření partnerství mimo určené místo nebo dobu ….. 3.000,- Kč

Sankce:

 • Po převzetí dokladu o partnerství je třeba požádat ve lhůtě do 15 dnů o nový občanský průkaz (dle ustanovení §14 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, vplatném znění). V opačném případě za porušení této povinnosti hrozí občanovi pokuta dle ustanovení § 16a téhož zákona až do výše 10.000,- Kč.