Formuláře

 • Přihláška za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1 – PDF

Kde žádat?

 • Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Vyřizuje:

 • Hana Kotounová, útvar tajemníka

Kontakt:

Postup:

 • Jak se stát přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 1

Volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 provádí v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“) Zastupitelstvo městské části Praha 1. Zajišťováním organizačně technických úkolů spojených s přípravou a provedením voleb přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1 je pověřen útvar tajemníka Úřadu městské části Praha 1.

Zájemci o výkon funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1 musí splňovat následující podmínky:   

1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona  o soudech a soudcích:

 • státní občanství České republiky
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zkušenosti a morální vlastnosti
 • věk nejméně 30 let

2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky musí kandidát dále předložit (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971):

 • negativní lustrační osvědčení
 • prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 výše uvedeného zákona

3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích musí mít:

 • trvalý pobyt nebo místo práce v obvodu zastupitelstva, jímž je kandidát volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen (tj. na území MČ Praha 1)

4) podle ustanovení  § 74 zákona o soudech a soudcích:

 • nesmí vykonávat současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná.

Funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení. Jedná se o výkon veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci  z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího.