Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí zájemcům o výkon regulovaného povolání nebo činnosti předání žádosti o uznání odborné kvalifikace získané v jiné členské zemi Evropské unie. V případě zahraničních kvalifikací není podstatné, jaký právní předpis profesi nebo činnost upravuje – v praxi se tak může jednat o komorové povolání, ale i živnost. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu žádost zaslat.

Zarezervovat schůzku:

  • online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo)

Formuláře:

  • Žádost o uznání odborné kvalifikace – DOC
  • Žádost o uznání odborné kvalifikace pro činnost, která je živností – PDF

Odkazy:

Základní informace

Pokud potřebujete předat žádost o uznání odborné kvalifikace, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění žádosti) nebo jí lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Žádost lze samozřejmě podat přímo u dotčeného orgánu, který o ní následně rozhodne.

Potřebujete:

  • vyplněnou žádost,
  • průkaz totožnosti,
  • doklad o odborné kvalifikaci.

Správní a místní poplatky:

Správní poplatek za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace činí 2000,- Kč. Pokud jsou uznávacím orgánem profesní komory, je stanovena výše poplatku za uznání odborné kvalifikace předpisem této komory. Správní poplatek je hrazen na bankovní účty jednotlivých uznávacích orgánů.

Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Postup:

Pokud jste odbornou kvalifikaci získali v jiném členském státě Evropské unie a hodláte v Česku provozovat regulovanou službu (povolání nebo činnost) je ve většině případů nezbytné požádat příslušný uznávací orgán o tzv. uznání odborné kvalifikace. Seznam regulovaných profesí a činností je dostupný ze stránek  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.Odkaz na externí web

Potřebujete:

  • vyplněnou žádost,
  • průkaz totožnosti,
  • doklad o odborné kvalifikaci.

Průkaz totožnosti a doklad osvědčující státní příslušnost se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat originály těchto dokumentů k nahlédnutí. Doklady o odborné kvalifikaci a jiné způsobilosti uchazeče se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii v případech, kdy není možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. Doklady o odborné kvalifikaci a o jiné způsobilosti musí být přeložen do češtiny, pokud v ní nejsou vydány, nebo pokud mezinárodní smlouva (Haagská úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin) kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Má-li uznávací orgán pochybnosti o správnosti překladu a nelze-li správnost překladu ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce, může uznávací orgán na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Lhůta k vyřízení:

Žádost je příslušné autoritě předána neprodleně prostředním veřejné datové sítě.