Formuláře

 • Ohlášení poplatníka k místnímu poplatku ze vstupného – DOC
 • Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného – DOC

Poplatky z kulturních akcí jsou vybírány na základě zákona o místních poplatcích 565/1990 ve znění pozdějších předpisů a OZV 10/2011, pozměněné OZV 9/2015

Kontakt:

 • Správce místního poplatku ze vstupného: paní Miroslava Pobjecká, Úřad MČ Praha 1, 5. patro, dveře č. 514, telefonní číslo: 221 097 439
 • Úřední hodiny: Po a St 8:00 – 18:00 hod.

Potřebujete:

 • Občanský průkaz, zplnomocnění k zastupování provozovatele

Správní a místní poplatky:

Výše místního poplatku činí až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

 1. a. 5% na kulturní akce (kapacita prostor nad 3 000 osob)
  b. 20% módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)
 2. 10% na sportovní akce (1.liga, extraliga, celostátní pohárová soutěž, exhibiční vystoupení)
 3. 20% na prodejní akce (burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy-mimo děl výtvarných a fotografických)
 4. 20% reklamní akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti (podpora spotřeby či  prodeje zboží, pronájmu nebo prodeje nemovitosti, podpora poskytovaných služeb, propagaci ochranné známky apod.).

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce.

Poplatek ze vstupného provozovatel odvede na číslo účtu, které je uvedené na „Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného“ s uvedením variabilního symbolu, který byl přidělen správcem poplatku. Provozovatel, který se již ohlásil (zaevidoval) k poplatkové povinnosti hlásí akce (opakující se akce do 15 dnů po ukončení čtvrtletí)  na formuláři „Hlášení k místnímu poplatku ze vstupného“, jednorázové akce hlásí správci poplatku do 15 dnů po konání akce.

Postup:

 • Pořadatel kulturní akce nebo jeho zplnomocněný zástupce  splní ohlašovací povinnost písemně nejméně týden před konáním akce u správce místního poplatku ze vstupného (při osobním jednání nezapomene s sebou občanský průkaz).

Lhůta k vyřízení:

 • Lhůta pro ohlášení poplatku je nejméně 7 dní před  konáním akce.
 • Lhůta pro vyměření poplatku – pokud poplatník svou poplatkovou povinnost nesplnil včas a ve správné výši, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 • Nejdelší lhůta k vybrání poplatku je dvacetiletá.
 • Lhůta pro vrácení přeplatku – za splnění zákonem stanovených podmínek má poplatník na základě své žádosti  právo na vrácení přeplatku ve lhůtě do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl.

Odvolávací orgán:

 • Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Sankce:

 • Nebude-li místní poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, může obec zvýšit nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

Ostatní doplňující informace:

 • Každý provozovatel je podle autorského zákona povinen opatřit si od všech autorů, jejichž díla na diskotéce užije, před konáním diskotéky (hudební produkce) souhlas k užití jejich děl a zaplatit jim autorské odměny.
 • Na základě smlouvy s OSA získá provozovatel souhlas k užití všech hudebních děl z repertoáru OSA a autorské odměny za jejich užití zaplatí českým i zahraničním skladatelům, textařům a nakladatelům prostřednictvím OSA.