Formuláře

  • Registrační karta chovatele psa – DOC
  • Ohlášení k poplatkové povinnosti právnická osoba – DOC
  • Ohlášení k poplatkové povinnosti fyzická osoba – DOC
  • Odhlášení k poplatkové povinnosti – DOC

Kde žádat?

Oddělení místních příjmů Odboru finančního ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, také lze vyřídit přes Přihlášení – Portál Pražana (portalprazana.cz).

Kontakt:

telefon: 221 097 312, e-mail : posta@praha1.cz

úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 18.00 hod. v ostatní dny po telefonické domluvě

Řešení situace:

Situaci řeším v případě stanu-li se držitelem psa staršího 3 měsíců a mám:

a) Trvalý pobyt nebo sídlo v Praze 1

nebo

b) Jsem cizinec

– kterému byl povolen trvalý pobyt,

– který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

– který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o      azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců,

– kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Postup:

Vyplněné ohlášení k místnímu poplatku ze psů doručí držitel psa osobně (s sebou občanský průkaz), poštou, datovou schránkou nebo přes Portál Pražana.

Potřebujete:

Občanský průkaz. Důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod a není mu více, jak 65 let doloží kopii výměru důchodu nebo jiný doklad, jímž prokáže, že je poživatelem starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu (doklad z pošty, z účtu, legitimace na dopravu).

Stanu-li se držitelem psa z útulku na území hl.m.Prahy, doložím doklad o převzetí psa.

Lhůty:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem psa. Do 15 dnů je povinen nahlásit i změny, které mají vliv na placení poplatku (úhyn psa, přestěhování, změna sazby).

Lhůta pro vyměření poplatku – pokud poplatník svou povinnost nesplnil včas a ve správné výši, lze dlužnou částku vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Nejdelší lhůta pro vybrání poplatku je dvacetiletá.

Lhůta pro vrácení poplatku:  za splnění zákonem stanovených podmínek má poplatník na základě své žádosti právo na vrácení přeplatku ve lhůtě do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl.

Odvolací orgán:

Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1

Správní a místní poplatky:

Sazba místního poplatku je až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50%. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.11.2003 vydat podle § 44 odst.3 písm.d) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze , a § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 23/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, která uvádí sazby poplatku ročně:

  1. 1 500 Kč za jednoho psa
  2. 2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Sazba poplatku za psa chovaného v rodin. domě činí v městských částech 1 až Praha 15 a Praha 17

  1. 600 Kč za jednoho psa
  2. 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

V ostatních městských částech:

  1. 300 Kč za jednoho psa
  2. 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Je-li držitelem psa osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Místní poplatek ze psů  je splatný  – činí-li více než 600 Kč  – 2x ročně k 31.3. a 31.8.

– činí-li méně než 600 Kč – 1x ročně k 31.3.

Poplatník hradí částku na bankovní účet ÚMČ Praha 1, číslo: 19-2000727399/0800, pod přiděleným VS.

Sankce:

Nebude-li místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, může obec zvýšit poplatek až na trojnásobek.

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez náležité omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku uloží správce poplatku pokutu až 500 000 Kč, nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání, které je důvodem k jejich uložení.

Ostatní doplňující informace:

Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl.m.Prahy o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlašovací povinnost provede držitel psa od stáří 3 měsíců do 15 dnů od skutečnosti, kdy byl pořízen, u správce místního poplatku ze psů. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.

Od 1.1.2015 vešla v platnost vyhláška hl.m.Prahy č. 18/2004 Sb., o místním poplatku ze psů, která ukládá za povinnost každému chovateli psa, chovaného na území hl.m.Prahy a který je starší 6 měsíců, nechat psa trvale označit mikročipem nebo tetováním. Označování psů provádějí veterinární lékaři na náklady chovatele. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, získá evidenční číslo mikročipu.