Základní informace

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: Název funkčního místa:  E-mail:  Telefon:  Kancelář č.:
Bc. Jana Dětská referent – živnostenský rejstřík

Jana.Detska@praha1.cz

221 097 560 322
Jitka Hanusová asistentka

Jitka.Hanusova@praha1.cz

221 097 467 322

Kontakt:

Jméno a příjmení: Název funkčního místa:  E-mail:  Telefon:  Kancelář č.:
Bc. Jana Dětská referent – živnostenský rejstřík

Jana.Detska@praha1.cz

221 097 560 322
Jitka Hanusová asistentka

Jitka.Hanusova@praha1.cz

221 097 467 322

Potřebujete:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Správní a místní poplatky:

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí Kč 30,–.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,–.
Rozšířené informace

Kde žádat?

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1.

Vyřizuje:

Jméno a příjmení: Název funkčního místa:  E-mail:  Telefon:  Kancelář č.:
Bc. Jana Dětská referent – živnostenský rejstřík

Jana.Detska@praha1.cz

221 097 560 322
Jitka Hanusová asistentka

Jitka.Hanusova@praha1.cz

221 097 467 322

Kontakt:

Jméno a příjmení: Název funkčního místa:  E-mail:  Telefon:  Kancelář č.:
Bc. Jana Dětská referent – živnostenský rejstřík

Jana.Detska@praha1.cz

221 097 560 322
Jitka Hanusová asistentka

Jitka.Hanusova@praha1.cz

221 097 467 322

Postup:

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka;
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena;
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí;
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Potřebujete:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Lhůta k vyřízení:

Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).

Odvolávací orgán:

Magistrát hlavního města Prahy.

Správní a místní poplatky:

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí Kč 30,–.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,–.

Sankce:

Nejsou stanoveny.

Ostatní doplňující informace:

Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.