Jak a kde požádat o datovou schránku

Přílohy:

 • datové schránky a doručování z pohledu fyz. a práv. osob – PDF
 • vymezení základních pojmů – PDF

Související ŽS:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Oddělení služeb a informací
 • Informační kancelář, Vodičkova 18, Praha 1

Kontakt:

Potřebujete:

Ke zřízení datové schránky

1) fyzická osoba

K vyřízení žádosti  je třeba :

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

2) podnikající fyzická osoba 

K vyřízení žádosti je třeba:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
 • Je-li podnikatel zapsán v Registru osob, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pokud v Registru osob není zapsán, je vyžadováno přiložení veřejné listiny dokládající oprávnění k podnikání – jinými slovy jeho statut

3) právnická osoba zřízena zákonem a nezapsaná v obchodním rejstříku (např. občanská sdružení, církve)

Osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby, předloží: 

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti spolu se zakládací listinou o jejím zřízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

Datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zřízena  pro výše citované subjekty bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku.
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Odbor občansko správních agend Úřadu městské části  Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1.

Vyřizuje:

 • Oddělení služeb a informací
 • Informační kancelář, Vodičkova 18, Praha 1

Kontakt:

Postup:

Dnem 01.07.2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon nově stanovuje povinnost pro orgány veřejné moci (např. úřady, soudy a další instituce) a pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku využívat datových schránek. Přechodnou lhůtu pro zřízení datových schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci. O zřízení datové schránky si mohou požádat i fyzické osoby.

Prostřednictvím systému Czech POINT je  možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

Podání žádosti o zřízení datové schránky.

Datovou schránku právnické osoby zřídí Ministerstvo vnitra České republiky bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku.

Žádost vyplní pracovník přepážky Czech Pointu elektronicky, následně jí vytiskne a předloží občanovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží občan přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových.  Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Potřebujete:

Ke zřízení datové schránky

1) fyzická osoba

K vyřízení žádosti  je třeba :

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

2) podnikající fyzická osoba 

K vyřízení žádosti je třeba:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • Je-li podnikatel zapsán v Registru osob, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pokud v Registru osob není zapsán, je vyžadováno přiložení veřejné listiny dokládající oprávnění k podnikání – jinými slovy jeho statut

3) právnická osoba zřízena zákonem a nezapsána v obchodním rejstříku (např. občanská sdružení, církve)

Osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby, předloží: 

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti spolu se zakládací listinou o jejím zřízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

Datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zřízena  pro výše citované subjekty bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Lhůta k vyřízení:

 • Datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zřízena pro výše uvedené subjekty bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Poté obdrží přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku.

Ostatní doplňující informace:

 • Je nutno mít na zřeteli, že výše uvedený zákon zrovnoprávňuje listinnou a elektronickou verzi dokumentu. Tomu, kdo bude mít datovou schránku, budou úřady zasílat korespondenci pouze v elektronické podobě, v ní také povedou veškerou agendu. S papírovou podobou se tak již setká pouze ten, kdo nebude mít datovou schránku.
 • Datová schránka není e-mailová schránka, nelze pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem.
 • Doručení dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.