stojky typu „A“

Přílohy:

 • Žádost o zábor pro reklamní zařízení ( stojky typu „A“) – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení komerčních záborů – paní Ludmila Waigertová

Kontakt:

 • tel. č.: 221 097 457, e-mail: ludmila.waigertova@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 426

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

K žádosti je třeba doložit:

 • 3x situační plánek s umístěním reklamního zařízení s okótováním, včetně uvedení rozměrů a vymezení průchodnosti
 • smlouvu o nájmu s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem hospodaření s majetkem, nám. Franze Kafky 1, Praha 1 pro lokality: Staroměstské nám., Václavské nám., Na Můstku, ul. 28. října, Na Příkopě, Celetná, Mikulášská, Týn nebo smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 pro ostatní lokality Prahy 1
 • vyjádření Policie ČR, KŘP HMP – Odbor služby dopravní policie (při ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu) lze získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 v návštěvní dny pondělí a středa
 • kopii Živnostenského listu nebo Koncesní listiny (u fyzických osob), výpis z Obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku (u právnických osob)
 • vyplněný formulář ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku dle platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy
 • plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání, pokud je účastník řízení zastoupen

Lhůta k vyřízení:

 • dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

Odvolávací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy