Stavební zábory a výkopy

Přílohy:

 • Žádost o stavební zábor,výkopy apod. – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační
 • Vladimír Hanuš – Nové Město (ul. A – M), Staré Město, Josefov
 • František Křapa – Nové Město (ul. N – Z), Malá Strana, Hradčany

Kontakt:

 • Vladimír Hanuš
  tel. č.: 221 097 314, e-mail: vladimir.hanus@praha1.cz
  Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 417
 • František Křapa
  tel. č.: 221 097 127, e-mail: frantisek.krapa@praha1.cz
  Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 417

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

K žádosti o stavební zábory a výkopy je třeba doložit :

 • 3x situační plán
 • souhlasné stanovisko vlastníka komunikace
 • vyjádření komise koordinace TSK hl.m.Prahy
 • vyjádření Policie ČR,  KŘP HMP – Odbor služby dopravní policie
 • kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny
 • výpis z obchodního rejstříku
 • plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání ( v případě zastoupení jinou osobou )
 • kopii výpisu z katastru nemovitostí
 • vyjádření DP hl.m.Prahy a.s. při zásahu do trati MHD
 • vyplněný formulář ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku dle platné obecně závazné vyhl.č. 5/2011 Sb.HMP

Lhůta k vyřízení:

 • dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Odvolávací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy