Jak požádat o uzavírku komunikace

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – pan Vladimír Hanuš, paní Marcela Přibylová

Kontakt:

 • Vladimír Hanuš
  tel. č.: 221 097 314, e-mail: vladimir.hanus@praha1.cz
  Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 417
 • Marcela Přibylová
  tel. č.: 221 097 339, e-mail: marcela.pribylova@praha1.cz
  Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 417

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku

Postup:

Návrh na uzavírku místní komunikace II. a III. třídy v Městské části Praha 1 je třeba podat písemně Odboru dopravy – oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1 a k žádosti přiložit:

 • 3x situační plán
 • souhlasné stanovisko Technické správy komunikací hl.m.Prahy, oblastní správa Centrum
 • vyjádření Policie ČR, KŘ Policie HMP – odbor služby dopravní policie
 • kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny
 • výpis z obchodního rejstříku
 • plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání ( v případě zastoupení jinou osobou )
 • vyjádření Dopravního podniku hl.m.Prahy při zásahu do tratí městské hromadné dopravy

O uzavírku místní komunikace nebo silnice I.tř. ve státní správě Odboru dopravy MHMP je třeba požádat Odbor dopravy MHMP.

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dní

Odvolávací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku