Připojení k místní komunikaci II. a III. tř.

Přílohy:

 • Žádost o připojení k místní komunikaci II. a III. třídy – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – paní Marcela Přibylová

Kontakt:

 • tel. č.: 221 097 339, e-mail: marcela.pribylova@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 418

Správní a místní poplatky:

 • podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

Návrh na připojení objektu k místní komunikaci ve státní správě Odboru dopravy ÚMČ Praha 1 je třeba podat písemně s připojenými náležitostmi:

 • 2x situační plán
 • vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Oblastní správa Centrum v Praze 1, Školská 13
 • vyjádření Policie ČR Správa hl. m. Prahy – Dopravní inspektorát
 • vyjádření vlastníka připojované nemovitosti
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • právnické osoby ověřený výpis z obchodního rejstříku
 • plnou moc k jednání, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)
 • připojení objektů k místním komunikacím a silnicím I. třídy vyřizuje Odbor dopravy MHMP.

Lhůta k vyřízení:

 • dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

Odvolávací orgán:

 • Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy