08.09.2015 Soubory hlasování 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 09082015_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 09082015_02.txt Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2015
bod č. 2 09082015_03.txt Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Opletalova
bod č. 3 09082015_04.txt Stanovisko Městské části Praha 1 k vypořádání připomínek v rámci novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
bod č. 4 09082015_05.txt Správa domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí ze dne 26.1.1996 – novace smlouvy
bod č. 5 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 6 09082015_06.txt Revokace části usnesení číslo UZ10_0476 ze dne 16.03.2010 – Doplnění seznamu domů zařazených do privatizace – prodej oprávněným nájemcům bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 7 09082015_07.txt Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 8 09082015_08.txt Žádost o prominutí povinnosti zaplatit část dluhu – nebytová jednotka č. 606/102 v domě č. p. 606 v k. ú. Nové Město, Žitná 29, Praha 1
bod č. 9 09082015_09.txt Žádost o odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 218, k. ú. Malá Strana, Nerudova 30
bod č. 10 09082015_10.txt Záměr prodeje pozemku parc.č. 164, k.ú. Nové Město, Senovážné nám. 12, Praha 1
bod č. 11 09082015_11.txt Koupě id. podílu na pozemku parc. č. 92, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je dům čp. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1
bod č. 12 09082015_12.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 441, parc. č. 325, Besední 1, k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 13 09082015_13.txt Prodej bytu č. 205/1 v objektu Nerudova 2, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídky
bod č. 14 09082015_14.txt Prodej bytu č. 118/4 – č.p. 118 Široká 20, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 15 09082015_15.txt Prodej bytové jednotky č. 859/5 na adrese č.p. 859, Vězeňská 9, k. ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 16 09082015_16.txt 09082015_17.txt Prodej bytové jednotky č. 1267/13 na adrese č.p. 1267, Školská 30, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny – I. nabídka
bod č. 17 09082015_18.txt Záměr prodeje bytu č. 1045/12 v objektu č.p. 1045 Na Poříčí 22, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídky
bod č. 18 09082015_19.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 19 09082015_20.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2015 do 30.06.2015
bod č. 20 09082015_21.txt Prodej bytu č. 1759/1 v objektu č.p. 1759 Jindřišská 8, v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 21 09082015_22.txt Prodej bytu č. 13/2 – č.p. 13 E. Krásnohorské 3, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky