01.03.2017 Soubory hlasování 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 03012017_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 03012017_02.txt 03012017_03.txt 03012017_04.txt 03012017_05.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 03012017_06.txt Žádost o odkup pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha a souhlas s odkupem stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, obec Praha (ul. Divadelní, Praha 1 – pod zahradou Krannerovy kašny)
bod č. 3 přerušeno Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 953/23, v budově č. p. 953, která je součástí pozemku parc. č. 101/1, vše k. ú. Nové Město (U Půjčovny 4, Praha 1, k. ú. Nové Město)
bod č. 4 03012017_07.txt Žádost o koupi nebytové jednotky č. (garáže) 781/101, v budově č. p. 781, která je součástí pozemku parc. č. 866, vše k. ú. Staré Město, obec Praha (Řásnovka 781/4)
bod č. 5 03012017_08.txt Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru – dům čp. 25, k. ú. Josefov, Široká 6, Praha 1
bod č. 6 přerušeno Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Petrské náměstí 7 čp. 1097 Praha 1
bod č. 7 03012017_10.txt 03012017_11.txt Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 8 03012017_12.txt Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 98, Pařížská 17, k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 9 03012017_13.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 113, na pozemcích parc. č. 946/1 a 946/2, U Staré školy 6, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 10 03012017_14.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 792, na pozemku parc. č. 924, Haštalská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1 – doplnění usnesení
bod č. 11 03012017_15.txt Dotazy a interpelace
bod č. 12 03012017_16.txt 03012017_17.txt 03012017_18.txt 03012017_19.txt 03012017_20.txt 03012017_21.txt 03012017_22.txt 03012017_23.txt 03012017_24.txt 03012017_25.txt 03012017_26.txt 03012017_27.txt 03012017_28.txt 03012017_29.txt 03012017_30.txt 03012017_31.txt 03012017_32.txt 03012017_33.txt 03012017_34.txt 03012017_35.txt 03012017_36.txt 03012017_37.txt 03012017_38.txt Vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů
bod č. 13 03012017_39.txt 03012017_40.txt 03012017_41.txt Návrh na vyhlášení koncesního řízení na provoz příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku
03012017_42.txt Procedurální hlasování – prodloužení jednání po 19 hodině do vyčerpání Programu – dle § 2, čl. 2 Jednacího řádu ZMČ Praha 1
bod č. 14 03012017_43.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 719, k. ú. Staré Město, Dlouhá 44
bod č. 15 03012017_44.txt Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 718/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 718, k. ú. Nové Město, Palackého 9, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře.
bod č. 16 03012017_45.txt Žádost o prominutí části smluvní pokuty za prodlení s vrácením části nebytové jednotky číslo 19/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 19, k. ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1 a o uzavření splátkového kalendáře
bod č. 17 03012017_46.txt Žádost o prodej či přisloučení komory (bývalé WC) k jednotce č. 213/3 v domě č. p. 213, parc. č. 177/1, Náprstkova 5, vše k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 18 03012017_47.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 – žádost o nové projednání
bod č. 19 03012017_48.txt Záměr prodeje bytu jednotky č. 629/8 v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 20 03012017_49.txt Prodej bytové jednotky 757/6 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s „Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům“ dle UZ15_0093 ze dne 22.04.2015 – I. nabídka
bod č. 21 03012017_50.txt Prodej bytových jednotek 757/2 a 757/5 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s „Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům“ dle UZ15_0093 ze dne 22.04.2015 – I. nabídka
bod č. 22 03012017_51.txt Prodej bytové jednotky č. 474/4 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 23 03012017_52.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 24 03012017_53.txt Žádost o finanční narovnání formou daru – Pařížská 18
bod č. 25 03012017_54.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2016 do 31.12.2016
bod č. 26 03012017_55.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)
bod č. 27 03012017_56.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)