Žadatelé o dotaci:


O dotaci mohou žádat subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, ve výjimečných případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné naplnění cílů dotačního programu, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. Právnické osoby předkládají žádosti prostřednictvím svého statutárního zástupce.


Kritéria pro hodnocení žádostí:

přínos pro děti a mládež žijící nebo studující v Praze 1, přínos pro Městskou část Praha 1 a zajištění vícezdrojového financování projektu.


Žádosti se podávají pouze prostřednictvím elektronického systému GRANTYS: www.praha1.grantys.cz
Lhůta pro podávání žádostí: od 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 (23:59)

Více informací naleznete ZDE