Agenda územního rozvoje

• vyjádření k projektové dokumentaci
• projednání ideových studií úprav veřejných prostranství
• zastupování MČ P1 v územním řízení
• organizace Dnů Evropského dědictví
• organizace výstavy Budoucnost a přítomnost Prahy 1
• aktualizace programu regenerace MČ P1
• organizování architektonických soutěží
• zpracování stanoviska k územnímu plánu a jeho změnám
• připravuje podklady pro uplatňování hledisek samosprávy v odborných stanoviscích a v zastoupení MČ P1 v komisích a porotách
• zpracovává návrhy stanovisek MČ P1 k posuzování vlivu staveb na životní prostředí
• koordinuje koncepční záležitosti v oblasti územního rozvoje v MČ P1
• zodpovídá za stanoviska MČ P1 při změně struktury bytového fondu na jejím území, včetně změn u jiných vlastníků
• zpracování vyjádření k odprodeji nebo výpůjčce majetku MČ
• zpracování vyjádření k umístění zahrádek a stánků
• analýza funkcí a staveb v území dle požadavku RMČ P1
• vyjádření ke změně využití objektu
• poskytování veškerých informací o území
• zpracování žádostí na dotace od Ministerstva kultury
• sestavování rozpočtu ke svěřené kapitole
• kontrola čerpání rozpočtu ve svěřené kapitole vůči plánu
• zpracování prezentačních materiálů o MČ
• zpracování návrhu itineráře studijních cest pro komise
• redakce webových stránek MČ P1 – územní rozvoj

Interakce uvnitř úřadu:

Komise pro územní rozvoj

Vnější vztahy:

spolupráce se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (MČ P1 je členem SHS ČMS od roku 1997), účast na akcích partnerských měst, výstavy