Je nedílnou součástí samosprávy Městské části Praha 1. Pomoc seniorům, konzultace a poradenství pro osoby v tíživé životní situaci nebo pomoc při řešení otázky nezaměstnanosti. To je jen několik příkladů často nedoceněných funkcí tohoto odboru. V jakých dalších situacích lidé tyto služby mohou využívat? Jak náročná je práce sociálních pracovníků či jak se změnila činnost odboru v době pandemie covid-19? Na všechny tyto otázky naleznete odpověď v následujících řádcích.

Pomoc obyvatelům Prahy 1 v situacích, kdy si už nedokážou nebo nemohou pomoci sami. I tak by se dala stručně shrnout role sociálního a zdravotního odboru. Jeho služby jsou skutečně určeny všem občanům Prahy 1 bez ohledu na jejich věk, postavení ve společnosti či zdravotní stav. Každý se totiž může někdy ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoci. Praha 1 nezavírá dveře ani těm, kteří nemají na jejím území trvalé bydliště. Je schopna poskytnout alespoň poradenské služby každému, kdo o ně projeví zájem. Výjimkou v tomto ohledu není ani právní poradenství.

Určitě si kladete otázku, jak je taková práce náročná nebo jaká jsou specifika jednotlivých sociálních skupin, se kterými odbor pracuje. „Senioři mají své specifické potřeby a nároky, osoby propuštěné z výkonu trestu zase jiné. Našimi klienty jsou často lidé v bezvýchodné ekonomické situaci, zadlužení, bez domova. Řešení jejich situace je velmi náročné. Mezi nejsložitější situace patří konflikty mezi rozvedenými rodiči, když se snaží získat děti do své péče,“ popisuje vedoucí odboru Ladislav Varga.

Ten zároveň zdůrazňuje, že současná pandemie covidu-19 se výrazně podepsala na činnosti odboru: „Museli jsme se vyrovnávat s nařízenými změnami v úředních hodinách i s nutnou změnou stylu práce, což znamenalo méně osobních návštěv na úřadě, naopak více komunikace s klienty online, zvýšenou frekvenci návštěv v jejich domácnostech a zejména u seniorů poskytování nadstandardních služeb, například obstarávání nákupů. Seniorům také pomáhá i osobní sociální kontakt v podobě obyčejného rozhovoru.“ Odbor také začal vydávat respirátory sociálně potřebným lidem. V této těžké době se jeho oddělení péče o rodinu a děti již několikrát zapojilo do výdeje balíčků s jídlem pro potřebné rodiny.

Jak už bylo naznačeno, činnost odboru je rozdělena mezi několik oddělení. Každé z nich se pak zabývá konkrétní problematikou, popřípadě danou cílovou skupinou. Například zmíněné oddělení péče o rodinu a děti, které vede Hana Vitnerová, má na starost zejména právní ochranu ohrožených dětí, případně pomoc finančně znevýhodněným rodinám. Bohužel ani Praha 1 není výjimkou a i zde se objevují případy například týrání či zneužívání dětí. Právě kvůli těmto případům pracovníci na tomto úseku stráví více než polovinu času prací v terénu. Další neméně významnou součástí odboru je oddělení sociální pomoci, jehož vedoucí je Barbora Hrychová. To primárně zajišťuje pomoc přímo nezaměstnaným či zadluženým lidem. I zde je zaznamenáván mírný nárůst žádostí o pomoc z důvodu pandemie covidu-19. Dále pod něj například spadá i zajišťování bytů ze sociálních rezerv a ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

Za seniory „zodpovídá“ především oddělení sociální péče a služeb. To má na starosti vedoucí Věra Kutá. Naši starší spoluobčané nebo například handicapované osoby jsou ohroženou skupinou nejen v této složité době. Proto i zaměstnanci často vyjíždějí do terénu. Oddělení má opatrovnici, jež se stará o osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům. „Naše pracovnice seniorům pomáhají podle svých možností i v oblastech, které do jejich povinnosti nespadají,“ pochvaluje si nasazení svých kolegů Ladislav Varga. Praha 1 se také zapojila do projektu Seniorská obálka, který je určen pro osamělé seniory a zjednodušuje případnou komunikaci s klientem ohledně jeho zdravotního stavu.

V neposlední řadě pak nesmíme zapomenout na oddělení sociální prevence. To se zabývá především řešením otázky lidí bez domova či osob na okraji společnosti, jako jsou například lidé vracející se z výkonu trestu. Toto oddělení pracuje pod vedením Pavla Pěnkavy, který se problematikou sociální prevence zabývá po většinu své profesní kariéry. Dokonce o těchto tématech přednáší i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Moje ‚já sociálního pracovníka‘ touží pracovat v terénu. To znamená vyhledávat lidi, kteří potřebují pomoc, doprovázet je na úřady, chodit do jejich rodin nebo do institucionálních zařízení, jako jsou věznice, nemocnice, léčebny,“ dokazuje své nadšení pro činnost v tomto oboru. Oddělení sociální prevence patří právě k těm, kde pomoc mohou nalézt i lidé bez trvalého bydliště v Praze 1. Ať už jde o lidi bez domova nebo například drogově závislé.

Důležitost odboru sociálních věcí a zdravotnictví je neoddiskutovatelná. Občas však k docenění činnosti jeho obětavých zaměstnanců nedochází, což je smutné. Skutečně každý se totiž může ocitnout v situaci, kdy sám bude potřebovat pomoc. Více informací naleznete na webu: www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/osz/.