Prominutí zmeškaného úkonu, změny právních předpisů s dopadem na živnostenské podnikání

 

Vážení podnikatelé,

i v této překotné době dochází k vývoji legislativy, tím spíše té, která má dopad na oblast živnostenské agendy. Některé návrhy vznikly v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19. Stěžejní snahou je proto eliminovat šíření tohoto onemocnění či snížit dopady přijatých opatření. Nejdříve pár slov k zákonným lhůtám v době nouzového stavu.

LHŮTY

Informujeme Vás, že v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu tak, jak předpokládá § 41 správního řádu. O prominutí zmeškaného úkonu však musí být požádáno. Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon. Podrobnosti sděluje stanovisko Ministerstva vnitra České republiky.

NÁVRHY ZÁKONŮ K PROJEDNÁNÍ

Návrh na změnu zákona o realitním zprostředkování

Např. návrh na změnu zákona o realitních zprostředkovatelích, předpokládá s prodloužením doby stanovené pro prokázání odborné způsobilosti, neboť aktuálně není možno zkoušky pořádat a online formu testů zákon nepřipouští. Realitním zprostředkovatelům bylo mimo jiné uloženo splnit podmínky přechodu z volné na vázanou živnost, a to do 3. září 2020. Návrh tuto lhůtu prodlužuje o 4 měsíce. Více v tiskové zprávě ministerstva. Aktuální stav legislativního procesu naleznete v  tomto odkazu.

Návrh na změnu zákona o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

Vláda České republiky rovněž schválila návrh na změnu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tato novela předpokládá, že provozovatelé digitálních platforem typu Airbnb budou povinni sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které jsou poskytovány. Více v  tiskové zprávě ministerstva. Aktuální stav legislativního procesu naleznete v tomto odkazu.

Výše uvedené návrhy mají být projednány ve zkráceném jednání Poslaneckou sněmovnou a posléze Senátem. Změny mají být účinné již v průběhu měsíce dubna. O změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

JIŽ SCHVÁLENÉ ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Změna vyvolaná v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě

Novela silničního zákona od 1. 7. 2020 mimo jiné změní také živnostenský zákon. Pro tzv. malou dopravu se upouští od vydávání stanoviska dopravního úřadu k podané žádosti o koncesi pro provozování silniční dopravy malými vozidly (do 3, 5 t nebo osobními vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče). Objektivně tak dochází ke zkrácení zákonné lhůty, ve které musí živnostenský úřad rozhodnout o udělení/ neudělení koncese z 60 na 30 dnů. Pro provozování silniční dopravy velkými vozidly (nad 3,5 t nebo osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) je stanovisko dopravního úřadu i nadále nezbytné, a stejně tak je zachována 60 denní lhůta. Změna živnostenského zákona v tomto případě nezakládá žádnou novou povinnost. Pozornost je však třeba věnovat zejména změně silničního zákona.

Změna vyvolaná v souvislosti s novelou zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Od 1. 1. 2021 bude moct profesi průvodce vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce a, která má právo provozovat průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu podle živnostenského zákona. O vydání průkazu bude možné požádat od 1. 11. 2020 spolu s ohlášením živnosti na živnostenském úřadě, který žádost předá Ministerstvu pro místní rozvoj. Změna živnostenského zákona v tomto případě nezakládá žádnou novou povinnost, avšak pozornost je třeba věnovat změně zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.