Už podruhé v tomto roce stojí školy před výzvou distanční výuky. Také na základních školách zřízených Prahou 1 už začala a její online část běží naplno. Školy po jarních zkušenostech už vědí, jak na to. Podívejme se, jaká konkrétní řešení zvolily jednotlivé školy.

Na ZŠ Vodičkova využívají především prostředí Teams, Bakaláře, některé třídy 1. stupně po domluvě WhatsApp. Distanční výuka probíhá všemi formami, které stanovilo MŠMT. Využívají tedy formy online synchronní i asynchronní a offline výuku jako doplňující – cvičení, doplňování apod. Synchronní formu (přímé video spojení učitele se třídou) využívají v rozsahu doporučeném MŠMT, tedy na 1. stupni asi jednu hodinu denně, na 2. stupni nejvýše tři hodiny denně. Pro 2. stupeň mají vypracovaný online rozvrh na hlavní předměty, tj. češtinu, matematiku a cizí jazyky, u ostatních předmětů učitelé pracují kombinovanou formou. Tomu, kdo to potřeboval, půjčili notebook či tablet. Další dokupují.

ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky používá platformu G-Suite. Prioritně se učí čeština, matematika a cizí jazyky. Rozsah výuky je mezi dvěma až čtyřmi hodinami denně. Půjčili všechny notebooky (29), které měla škola k dispozici, další budou pořízeny.

Malostranská ZŠ: na 1. stupni vyučují online hodiny v prostředí ZOOM a Komensem, přes Bakaláře zadávají doplňkové úkoly. Na 2. stupni vyučují podle platného rozvrhu, výhradně v prostředí MS Teams. Výuka probíhá z 50 % online hodinami a z 50 % zadáváním a hodnocením samostatné práce, úkolů apod., a to včetně zapisování do třídnice a sledování účasti žáků. Rozpůjčili všechny notebooky a čekají na modemy.

ZŠ nám. Curieových využívá G Suite for Education – každá třída má svou učebnu Google Classroom a jejím prostřednictvím komunikuje s učiteli. Online výuku organizují prostřednictvím Google Meet. 1. stupeň se učí přibližně dvě hodiny online (český jazyk, matematika, angličtina, nauka o světě). Maximálně zachovávají i výuku s rodilým mluvčím. 2. stupeň již pracuje podle upravených rozvrhů, probíhá online výuka v rozsahu tři hodiny denně (důraz na Čj, M, Aj, druhý cizí jazyk a naukové předměty – v rozsahu 1 : 2). Je zadávána samostatná práce – s učebními materiály, výukovými aplikacemi, video a audio obsahem. Do přímé práce (online výuky) s dětmi se na 1. stupni zapojují i vychovatelé a na obou stupních i asistenti pedagoga. I v distanční výuce běží podpora žáků se speciálními potřebami, individuální a skupinová speciální pedagogická péče a intervence a především pokračuje výuka češtiny jako druhého jazyka. Půjčují notebooky i další příslušenství – kamery, mikrofony, sluchátka.

ZŠ J. Gutha-Jarkovského využívá také platformu G Suite for Education. 1. stupeň se učí denně dvě hodiny online, potom učitelé zadají úkoly a snaží se doporučit videa nebo nějaké činnosti. 2. stupeň se učí podle běžného rozvrhu, online hodiny většinou zastoupí vyučováni v poměru 1 : 1; češtiny, matematiky a jazyků je i více online hodin, hlavně u 9. ročníků. Žákům v případě potřeby půjčují veškerou techniku.