Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.   

 

 

 1. Témata programu

Dotační  program je vyhlášen pro tato konkrétní 3 témata

Číslo tématu název tématu
1 Péče o zvířata
2 Výsadba zeleně – ozelenění dvorů a vnitrobloků, zakládání komunitních zahrad v MČ Praha 1
3 Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství

 

 

 1. Finanční rámec programu

Objem finančních prostředků, který je pro tento program k dispozici, je stanoven rozpočtem Městské části Praha 1 a pro rok 2018 činí celkem 300.000,- Kč, z toho 50.000,- Kč je určeno na  příspěvky na ochranu zvířat a 250.000,- Kč na příspěvky na péči o vzhled obce formou výsadby zeleně.

V I. kole dotačního programu bylo vyčerpáno celkem  115.000,- Kč na příspěvky na vzhled obce formou výsadby zeleně, v této rozpočtové položce je tedy k dispozici celkem 135.000,-Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je uvedena v následující tabulce:

 

 

číslo téma cíl programu maximální

výše dotace v Kč

minimální požadovaná spoluúčast žadatele (v %)
1 Péče o zvířata Veterinární péče o opuštěná, toulavá i divoká a volně žijící zvířata, provoz zařízení pečujících o tato zvířata, ekologická výchova a osvětová činnost týkající se ochrany zvířat      25.000,-      50%
2 Výsadba zeleně  – ozelenění dvorů a vnitrobloků, zakládání komunitních zahrad v MČ Praha 1 Zkvalitnění životního prostředí výsadbou rostlin ve vnitroblocích 20.000,- 50%
3 Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřující do veřejných prostranství Zlepšení vzhledu uličního parteru  výsadbou květinových truhlíků 10.000,-

 

 1. Zásady dotačního programu

Oprávnění žadatelé

 • O příspěvek a péči o zvířata (téma č. 1) se mohou se svým projektem ucházet fyzické a právnické osoby, které působí na území hl. m. Prahy, jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR, splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost a mají oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Právnické osoby předkládají žádost o dotaci prostřednictvím svého statutárního zástupce. Příspěvky jsou primárně určeny neziskovým organizacím pro provoz útulků pro zatoulaná a opuštěná zvířata a záchranných stanic pro divoká a volně žijící zvířata. Podmínkou pro jejich poskytnutí je schválení provozu zařízení Městskou veterinární správou v Praze. Tuto skutečnost doloží žadatel ověřenými kopiemi listin, které budou tvořit přílohu žádosti.
 • O příspěvek na péči o vzhled obce formou výsadby zeleně se mohou se svým projektem ucházet fyzické a právnické osoby, které mají trvalé bydliště nebo sídlo v MČ Praha 1 a výsadbu zeleně budou realizovat na území Prahy 1. Právnické osoby předkládají žádost o dotaci prostřednictvím svého statutárního zástupce. K žádosti o příspěvek na ozelenění dvorů a vnitrobloků a zakládání komunitních zahrad (téma č. 2) je třeba přiložit jednoduchou studii, fotografii či nákres a položkový rozpočet. V žádosti o příspěvek na květinovou výzdobu (téma č. 3) musí být uvedeno poschodí a počet oken, která mají být ozdobena květinami, preferována bude výzdoba celých domů.
 • Žadatelé nesmí mít závazky vůči Městské části Praha 1 po lhůtě splatnosti
 • V předchozím období řádně vypořádali a vyúčtovali dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 1
 • Neobdrželi na stejný účel jiné prostředky Městské části Praha 1 s výjimkou poskytnutých finančních darů
 • Projekt musí být realizován v roce 2018, u květinové výzdoby na jaře – v létě roku 2018

 

 

 1. Předkládání projektových návrhů

 Žádost o dotaci a další požadovaná dokumentace

 • Žádost o dotaci musí být předložena na formuláři Žádost o dotaci (viz příloha 1)
 • Formulář bude k dispozici v Informačním centru Městské části Praha 1, na odboru životního prostředí Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, a v digitální podobě na webové stránce MČ Praha 1. (http://www.praha1.cz/)
 • Žádost musí obsahovat všechny požadované údaje
 • Uzavřená obálka/balíček se žádostí o dotaci musí obsahovat dvě paré žádosti a všechny požadované přílohy.

Požadovaná dokumentace

Žádost, včetně příloh, musí být kompletně sešita, slepená štítkem s parafou žadatele/odpovědné osoby, všechny stránky musí být vzestupně očíslovány souvislou řadou čísel.

 

Povinné přílohy žádosti jsou:

 

Příloha Název Obsah forma
1 Popis projektu popis obsahu a cíle projektu, přínos projektu pro MČ Praha 1 Originál + 1 kopie
2 Doklad o vedení bankovního účtu kopie dokladu o vedení účtu v české měně nebo kopie výpisu z banky s číslem účtu  kopie ne starší 1 měsíce
3 Doklady o právní subjektivitě výpis z OR, výpis ze spolkového rejstříku, nebo jiný doklad kopie ne starší 3 měsíců
4 Plná moc zplnomocnění k zastupování žadatele jinou než oprávněnou osobou Originál či ověřená kopie na starší 1 měs.
5 Doklad o přidělení IČO pouze u subjektů, kde není  IČO vyznačeno v příloze č. 3 kopie ne starší 3 měsíců
6 Další požadované doklady dle zvláštních zákonů doklad o schválení provozu útulku pro toulavá, opuštěná a volně žijící zvířata Městskou veterinární správou v Praze ověřená kopie ne starší 3 měsíců

 

 

 1. Místo, termín a způsob doručení žádosti

Žádosti musí být doručeny v zalepené obálce označené úplným jménem a adresou žadatele a opatřené nápisem

“ n e o t v í r a t – dotace v oblasti životního prostředí“

 

na podatelnu Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Žádosti zaslané jinými prostředky (např. faxem nebo e-mailem) anebo doručené na jiné adresy budou odmítnuty.

 

 

Lhůta pro podání žádosti: od 30. dubna do 18. května 2018 

 

Konečný termín pro příjímání žádostí je 18.5.2018 do 12,00 hodin. Žádosti obdržené
po konečném termínu budou zamítnuty. Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny Úřadu městské části Praha 1 s datem a časem doručení.

Kontrola průběžná i následná u příjemců dotací bude probíhat průběžně po celý rok 2018.

 

 

 

 1. Posuzování žádostí a zveřejnění výsledků

Rada MČ Praha 1 jmenuje členy komise pro otevírání obálek a členy výběrové dotační komise.

Komise pro otevírání obálek zaeviduje žádost o poskytnutí dotace a provede kontrolu veškerých požadovaných formálních náležitostí a úplnosti žádosti. Žádosti, které nesplňují všechny formální náležitosti v souladu s požadavky uvedenými v bodě 4, mohou být vyřazeny z dotačního řízení.

Hodnocení žádostí o dotaci provádí výběrová dotační komise. Výběrová dotační komise navrhuje Radě MČ Praha 1 projekty určené k podpoře z rozpočtu MČ Praha 1 a konkrétní výši podpory s ohledem na celkový limit finančních prostředků určených na dotace v oblasti životního prostředí.

O udělení dotace a výši podpory rozhoduje na základě návrhu výběrové dotační komise Rada MČ Praha 1.

 

Upozornění:

Před posouzením žádostí výběrovou komisí zkontroluje MČ Praha 1 nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), zda by poskytnutím dotace ze strany MČ Praha 1 nedošlo k přesáhnutí limitu pro podporu malého rozsahu jednotlivých žadatelů o dotaci. Zjistí-li MČ Praha 1, že by žadatel poskytnutím dotace ze strany MČ P1 překročil limit pro podporu malého rozsahu za poslední 3 účetní období, doporučí výběrová dotační komise Radě MČ Praha 1,
aby dotace ze strany MČ Praha 1 nebyla žadateli v příslušném kalendářním roce poskytnuta.

Oznámení o výsledcích dotačního řízení je konečné a nelze se proti němu odvolat

 • výsledky dotačního řízení budou zveřejněny s uvedením všech žadatelů (úspěšných
  i neúspěšných) po konečném rozhodnutí Rady Městské části Praha 1 na webových stránkách praha 1.cz v sekcích dotace a granty a čistota a životní prostředí
 • úspěšní žadatelé budou prostřednictvím e-mailu do 30 dnů od zveřejnění na webových stránkách MČ Praha 1 vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
 • neúspěšní žadatelé budou prostřednictvím e-mailu vyrozuměni do 15 dnů od zveřejnění výsledků dotačního řízení na webových stránkách o skutečnosti, že jejich žádostem nebylo vyhověno a
  o důvodu nevyhovění žádosti
 • Městská část Praha 1 si vyhrazuje právo zveřejnit příjemce i výši poskytnuté dotace
 • vyúčtování přidělených finančních prostředků formou soupisu výdajů, spolu s kopiemi příslušných dokladů, u témat 1. a 2. též krátkou závěrečnou zprávou, u témat 2. a 3. fotodokumentací, bude doručeno na předepsaném formuláři OŽP ÚMČ Praha 1 v termínu
  do 11. 2018.

 

Další informace

 • pokud žadatel nesplní některou z výše uvedených podmínek, je jeho žádost vyřazena
 • Městská část Praha 1 si v případě přidělení dotace vyhrazuje právo neposkytnout finanční prostředky v plné výši, maximální částky na podporu jednoho projektu jsou uvedeny v bodě 2. Finanční rámec programu
 • žadatelům, kteří obdrželi v minulosti dotaci a  nepředali vyúčtování v souladu s danými pravidly, nebudou finanční prostředky poskytnuty
 • přijaté žádosti včetně příloh se nevracejí
 • příjemce dotace umožní zástupcům Městské části Praha 1 vykonávat průběžné kontroly realizace projektů

 

 1. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 

Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni a vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Součástí smlouvy je dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mj. specifikace:

 • předmětu účelově vázané dotace
 • označení účelově vázané dotace jako podpory malého rozsahu
 • podmínek použití dotace
 • termín, do kterého lze dotaci čerpat
 • termín, do kterého je nutné vrátit nevyčerpané finanční prostředky z dotace
 • termín předložení vyúčtování, a to včetně povinných příloh

 

Upozornění:

Před uzavřením smlouvy po schválení dotace Radou MČ P1 zkontroluje znovu MČ Praha 1 aktuální stav výše již poskytnuté podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis). MČ Praha 1 znovu posoudí, zda by poskytnutí dotace ze strany MČ Praha 1 přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu.  Zjistí-li MČ Praha 1, že v mezidobí od podání žádosti do vyhotovování smlouvy před jejím předáním k podpisu zástupci MČ Praha 1 získal  žadatel  podporu malého rozsahu (de minimis), která by spolu s poskytnutými finančními prostředky v rámci celého dotačního systému MČ Praha 1 překročila limit pro podporu malého rozsahu za poslední 3 účetní období, pozastaví uzavírání smlouvy a doporučí Radě MČ Praha 1, aby usnesení RMČ P1, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků, bylo změněno
u dotčeného žadatele tak, aby nedošlo k překročení limitu pro podporu malého rozsahu
(de minimis) za poslední 3 účetní období.

 

 

 1. Vyúčtování dotace

 

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty.

Uznatelné náklady musí být skutečně vynaloženy pouze na úhradu nákladů realizovaného projektu v souladu s cílem daného opatření, doloženy originály účetních dokladů příjemce dotace a musí být identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními doklady a prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce dotace.

Příjemce dotace je povinen řádně vyúčtovat přidělené finanční prostředky a na předepsaném formuláři doručit nejpozději do 30. 11. 2018   OŽP Ú MČ Praha 1 prostřednictvím podatelny.

Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet MČ Praha 1 uvedený v darovací smlouvě s příslušným variabilním symbolem.

Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu finanční vypořádání dotace nebo nevrátí nevyčerpanou část dotace na účet MČ P1, bude MČ P1 vymáhat nevrácenou dotaci na základě příslušných právních předpisů.

 

Případné d o t a z y  zodpoví :

 

RNDr. Hana Váňová, vedoucí OŽP, tel: 221097231, e-mail: hana.vanova@praha1.cz

Jitka Homoláčová, ekonom OŽP, tel. 221097313, e-mail: jitka.homolacova@praha1.cz