Vážení podnikatelé,

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pro vás připravilo stručný přehled změn, které vás čekají v roce 2022. Živnostenský úřad v Praze 1 dále doplňuje, že k 1. lednu 2022 rovněž nabývají účinnosti právní předpisy, které mimo jiné mění živnostenský zákon. Podrobnosti níže. 

Co se mění (výběr): 

» Zvýšení slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč.

» Nová výše paušální daně pro živnostníky v částce 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a záloha na daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč. V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně, mohou OSVČ podat oznámení o vstupu do tohoto režimu do 10. ledna 2022. Online formulář najdete na www.mfcr.cz/oznameni. Jestli se vám paušální daň vyplatí, si můžete spočítat na www.mfcr.cz/kalkulacka.

» Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ u hlavní činnosti činí 9 728 Kč, tomu odpovídá záloha (29,2 %) ve výši 2 841 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ u vedlejší činnosti činí 3 892 Kč, tomu odpovídá záloha 1 137 Kč. Vyměřovací základ pro OSVČ v paušálním režimu bude činit 11 188 Kč, pojistné bude činit 3 267 Kč.

» Minimální mzda se zvýší na 16 200 Kč. Odpovídajícím způsobem budou navýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro příslušné skupiny prací. Změna bude mít s ohledem na znění ustanovení § 117 zákoníku práce vliv i na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, neboť ten má pro podnikatelskou (mzdovou) sféru činit nejméně 10 % částky stanovené jako základní sazba minimální mzdy.

» Zavádí se možnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného (např. obchodního) rejstříku prostřednictvím podání u příslušného finančního úřadu. Celkový přehled změn je k dispozici ke stažení zde.

Změna živnostenského zákona:

Legislativním změnám není ušetřen ani živnostenský zákon. 

» Změna v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv: Jedná se o legislativně technickou změnu § 73 živnostenského zákona, kde dochází k nahrazení slova „zveřejněna“ slovem „vyhlášena“ a na konci textu se doplnila slova „a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce“. Zákon byl vyhlášen 6. 11. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 277/2019 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

» Změna v souvislosti s přijetím zákonů o další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci: Změna souvisí s novou koncepcí legislativního zakotvení právního titulu pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy.  Např. v § 60 živnostenského zákona se z tohoto důvodu ruší odstavce 11 až 16.  Zákon byl vyhlášen 9. 7. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 113 pod číslem 261/2021 Sb. a je účinný od 1. 2. 2022.

» Změna v souvislosti s přijetím změnového zákona, kterým se mění energetický zákon: V souvislosti se změnou energetického zákona se mění rovněž živnostenský zákon. Do § 3 (neživnosti) živnostenského zákona se nově doplňuje, že zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích není živností ve smyslu tohoto zákona. Zákon byl vyhlášen 8. 10. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 362/2021 Sb. a je účinný od 1. 1. 2022.


Kam dál? | Businessinfo.cz