Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2021 Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1, v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové dotační prostředky.

Výsledky – Granty na opravu domovního fondu pro rok 2021

Usnesení rady UZ21_0241 ze dne 13.04.2021 – PDF

  • Tabulka výsledků – Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0241 ze dne 13.04.2021 – PDF

Granty na opravu domovního fondu pro rok 2021

Žádost lze podat jen na vnější opravy pláště domu. Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše Grantu pro jednoho žadatele je částka 1.000.000,- Kč

Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování kratší než 2 měsíce; domy, u nichž sdílené ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy.

Stavbu – pouze opravu, nikoliv investiční akci (výstavbu nového) – lze zahájit od 1. ledna 2021. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2021, nejpozději k 29. říjnu 2021.

Žádost se všemi povinnými přílohami v zalepené a označené obálce musí být odevzdána do podatelny MČ P1, a to do pátku 12. března 2021 do 12 hod. 30. března komise žádosti vyhodnotí a následně předá do Rady MČ Praha 1, odkud budou případně dále předány Zastupitelstvu MČ Praha 1. Do 30. června proběhnou podpisy smluv  s úspěšnými žadateli, granty se vyplatí ve dvou částech v červenci a prosinci.

Všechny nezbytné informace naleznete v podmínkách poskytnutí grantu.

  • Usnesení rady UR20_1383 ze dne 24.11.2020 – PDF
  • GODF 2021 – Podmínky poskytnutí grantu – PDF
  • GODF 2021 – Formulář přihlášky – PDF
  • GODF 2021 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
  • GODF 2021 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
  • GODF 2021 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
  • GODF 2021 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
  • GODF 2021 – Harmonogram – PDF
  • GODF 2021 – Dotazník – PDF