Součástí Výzvy k uhrazení určené částky je část „Údaje o řidiči“. V uvedeném případě je tedy třeba tuto část vyplnit a zaslat správnímu orgánu na uvedenou adresu. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, správní orgán věc přestupku řidiče odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla. Ten pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízeni.