Otázka: „Chtěl bych se zeptat, jak vypadá situace s prodejem bytů nájemníkům v domě, kde se má stavět půdní byt?“

Pro převod vlastnictví je základním dokumentem Prohlášení vlastníka budovy. Prováděcí předpis, který upravuje prodeje, umožňuje v těch případech, kdy je objekt vytipován jako vhodný pro realizaci půdní vestavby, zpracovat toto prohlášení formou Smlouvy o výstavbě, která ve své první části vymezí stávající jednotky a ve druhé části podrobně popíše jednotky, které vzniknou novou výstavbou.

Městská část Praha 1 vyhlásila již několik etap výběrového řízení na výstavbu půdních bytů již ve většině domů zařazených do programu půdních vestaveb. Cílem bylo umožnit zájemcům vystavět si byt, který je určený projektem s vydaným pravomocným stavebním povolením s tím, že tuto dispozici je možné do určité míry upravit.  Stavebníci mohou, avšak pouze se souhlasem vlastníka,  podle vlastních představ projekt s vydaným stavebním povolením upravit a následně podat žádost na Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1 podle stavebního zákona o tzv. „povolení změny stavby před dokončením“. Ke všem (i dispozičním změnám) je však nutný nejen souhlas vlastníka budovy, ale i stanoviska všech dotčených orgánů státní správy (např. památkáři, hasiči, v mnoha případech i hygienici).

Po mnoha zkušenostech s rekonstrukcí starých objektů a vestavbami dalších bytových jednotek do volného půdního prostoru, kdy se ve valné většině případů výstavba natolik zkomplikuje, že musí dojít k úpravě výměry nově budované jednotky, přistoupila MČ Praha 1 k prodeji ostatních stávajících bytů až po dokončení výstavby půdní jednotky. Změnou výměry půdní jednotky dochází totiž ke změně podílů u všech ostatních jednotek (viz předchozí otázka).

Pokud by tedy MČ Praha 1 zahájila privatizaci ještě před dokončením výstavby půdního bytu a následně by došlo k vyvolané změně výměry této plánované jednotky, převody bytů by se tím značně zkomplikovaly.  Charakteristika převáděného bytu, tj. podíl, který je mimo jiné předmětem souhlasu Zastupitelstva, se tím změní a jeho usnesení tak pozbývá platnosti. Nezbývá pak nic jiného, než složitým a dlouhotrvajícím procesem vzít původní nabídky na převod bytů zpět, přepočítat nové podíly a tím i výslednou cenu bytu, zaslat nové nabídky na převod jednotky a po jejich akceptaci opět nechat přeschválit na jednání Zastupitelstva.