Na Úřadu městské části Prahy 1, odboru matrik, jsou uloženy matriční knihy narození, manželství a úmrtí vedené do 31.prosince 1949 pro území hlavního města Prahy.
Matriční knihy narození jsou zde uloženy po dobu cca 100 let (tzn. od roku cca 1909) , matriční knihy manželství a úmrtí po dobu 75 let.
Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy předají k archivaci Archivu hl.m.Prahy, Praha 4 – Chodovec, Archivní 6. Veškeré informace ohledně provozu a ceníku služeb poskytovaných Archivem hl.m.Prahy jsou na stránkách www.ahmp.cz. (Telefonní číslo badatelny 236 004 012, badatelna je pro veřejnost otevřena pondělí až čtvrtek od 9 – 16 hod.)
Pro sestavovávní sestavování rodokmenu stačí nahlédnutí do příslušné matriky a učinění výpisků. Do matričních knih uložených u našeho úřadu můžete nahlédnout např. na zápisy svých rodičů, prarodičů, sourozenců apod., příbuznost je potřeba doložit např. rodným listem.
Návštěvní dny jsou pondělí a středa od 8 – 18hod., správní poplatek za nahlédnutí do matriční knihy činí Kč 50,-, za vyhledávání v matričních knihách je stanoven správní popltek 200,- Kč za každou i započatou hodinu. Správní poplatek za vystavení matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list) činí Kč 100,-.

Tyto záležitosti u ÚMČ Praha 1 vyřizuje : Jitka Rejmonová, tel. 221 097 393 nebo Alena Podveská, tel. 221 097 372