Dobrý den, musím živnostenskému úřadu oznámit změnu obchodní firmy a sídla právnické osoby,  pokud byly tyto změny zapsány již v obchodním rejstříku?

Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku. Právní úprava živnostenského podnikání tak nestanoví podnikateli povinnost oznamovat živnostenskému úřadu takové změny údajů, které již byly zapsány do obchodního rejstříku. Živnostenský úřad obdrží od rejstříkového soudu usnesení, ve kterém je změna údajů uvedena a následně promítne tyto změny do živnostenského rejstříku.