Dobrý den, měla bych dotaz k ustanovení §10 odst. 3 živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.), konkrétně zda v současné době živnostenský zákon umožňuje prokázat živnostenské oprávnění jinak než výpisem ze živnostenského rejstříku.

Podle platné právní úpravy živnostenského podnikání prokazuje podnikatel své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, který má náležitosti buď podle § 60 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona – tyto náležitosti odpovídají v podstatě údajům, které se do 30.06.2008 uváděly na „živnostenském listě a na koncesní listině“ nebo podle § 60 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona – úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku kromě údajů neveřejných (tj. rodného čísla a uložených sankcích), nebo podle § 60 odst. 4 písm. c) živnostenského zákona – částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě neveřejných údajů. Požadovaným rozsahem se rozumí omezení výčtu provozovaných živností podnikatelem (dále např. i výběr provozoven). Výpis podle § 60 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona vydává pouze živnostenský úřad; částečný nebo úplný výpis vydává vedle živnostenského úřadu i kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT.

Do vydání výpisu se podnikatel může prokazovat stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu (a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy), nebo u koncesovaných živností pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

Podle čl. II, bodu 2. přechodných ustanovení k zákonu č. 130/2008 Sb., který nabyl účinnosti dnem 01.07.2008, se právo provozovat živnost prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění – tedy živnostenským listem nebo koncesní listinou – až do doby vydání prvního výpisu podnikateli s tím, že tento výpis vydá živnostenský úřad na žádost nebo na základě oznámení změny podle § 49 nebo § 56 živnostenského zákona.