Dotaz prostřednictvím rubriky „Ptejte se“ na tomto informačním portálu:

Jako projektant mám provést tuto činnost pro zákazníka. Přemístit stávající regulátor tlaku plynu z rekonstruovaného objektu do chodníku (v typovém zemním modulu). V PP a.s. nemají k technickému řešení připomínek.

Dotazy:
Bude dokumentace předkládaná k ohlášení popř. ke stavebnímu řízení nebo jinak na váš stavební odbor ?
Které dotčené orgány a vlastníci a správci sítí se musí k PD vyjadřovat?
Musím se pro jejich seznam u vás zastavit osobně, nebo ho zašlete e-mailem ?

Děkuji a jsem s pozdravem M.N.


Odpověď odboru:Vážený pane,

po telefonu ani mailem informace nad rámec povinností daných zákonem, tj. to co je v příslušné zákonné a podzákonné právní normě, referenti nepodávají.

Každé technické řešení v rámci stavby je unikát a proto nelze paušalizovat, snahu o vyřizování žádosti o mailové nebo telefonické informace bez předložení konkrétní projektové dokumentace k místu stavby ( její části ) a navrhovanému technickému řešení nelze akceptovat. Tento způsob může mít za následek odmítání či změny nároků/ podkladů na projednání žádostí již „telefonicky či mailově“ odůvodněných a konzultovaných referenty OV, kteří musí posuzovat vždy konkrétní případ.

Každý referent je nositelem vlastního správního odborného uvážení a tím je také limitovánspolečný průnik množin různých požadavků na stavebníka, žadatele . Autor dotazu by měl použitím zejména §4 zák 183/2006 Sb. stavebního zákona (závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy) a i další uvážení při stanovení možného okruhu účastníků různých typů řízení dle SZ s aplikací §85 (územní řízení ) a §109 (stavební řízení ) s využitím §27 ( odst.1, nebo 2 ) zák. 500/2004 Sb. správního řádu v planém znění.

Po podání žádosti posoudí stavební úřad I.stupně její obsah, úplnost a průkaznost PD a když je vše v pořádku stanoví okruh účastníků a oznámí jim zahájení správního řízení , či přijme podání které nepodléhá řízení (ohlášení, územní souhlas atd.), když není vše v pořádku požádá výzvou o doplnění a řízení přeruší, když není výzva v termínu a rozsahu splněna tak řízení zastaví, žádost odloží…..

Je to snaha o zjednodušený, ale pochopitelný postup řešení části problematiky správních řízení vedených na stavebním úřadě I.stupně .

Děkuji za spolupráci

Ing. Oldřich Dajbych
vedoucí odboru výstavby