Lhůta 30 dnů, v níž je určená částka splatná, je dána zákonem (ust. § 125h odst. 3 z.č. 361/2000 Sb.). Počítání lhůt je upraveno ust. § 40 správního řádu. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení. V třicátý den této lhůty však musí být platba již připsaná na účet správního orgánu, jinak se platba dle zákona musí vrátit provozovateli vozidla. Není-li si tedy provozovatel vozidla jistý, zda je určená částka ještě ve lhůtě splatnosti, je vhodné z důvodu ověření této skutečnosti, kontaktovat příslušného referenta, uvedeného v doručené výzvě.