V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Martin Motl 
Místopředseda 
Vojtěch Ryvola 
TajemníkTelefonE-mail
Jan Turek221 097 108jan.turek@praha1.cz
Členové 
Michal Slovák 
Josef Ludvíček 
Lukáš Vesecký 
Michael Kabát 
Martin Kopeček 
Olga Sklenářová 

Harmonogram jednání: 1x za měsíc od 18:00 hod. (čtvrtek), místnost č. 212

4. jednání komise dne 09.06.2022 – Program, Zápis
3. jednání komise dne 12.05.2022 – ProgramZápis
2. jednání komise dne 07.04.2022 – ProgramZápis 
2. jednání komise dne 17.03.2022 – Program (zrušeno pro neusnášeníschopnost)
1. jednání komise dne 13.01.2022 – ProgramZápis

11. jednání komise dne 09.12.2021 – ProgramZápis
10. jednání komise dne 04.11.2021 – ProgramZápis
9. jednání komise dne 09.09.2021 – ProgramZápis
8. jednání komise dne 17.06.2021 – ProgramZápis
7. jednání komise dne 20.05.2021 – ProgramZápis
6. jednání komise dne 15.04.2021 – ProgramZápis
5. jednání komise dne 18.03.2021 – ProgramZápis
4. jednání komise dne 28.01.2021 – ProgramZápis
3. jednání komise dne 19.11.2020 – ProgramZápis
2. jednání komise dne 17.09.2020 – ProgramZápis
1. jednání komise dne 18.06.2020 – ProgramZápis

Statut Komise pro informatiku

Použité zkratky

KINF     Komise pro informatiku

RMČ     Rada městské části

ÚMČ     Úřad městské části

IS/ICT   Informační systémy/Informační a komunikační technologie

Komise pro informatiku je poradním orgánem Rady městské části Praha 1, která jmenuje jejího předsedu a členy.

KINF sleduje tyto cíle:

  1. posoudit využitelnost všech stávajících i plánovaných součástí IS/ICT ÚMČ
    Praha 1,
  2. na základě získaných poznatků sestavit doporučení dalšího rozvoje IS/ICT ÚMČ Praha 1,
  3. doporučit akční plán (programy, projekty a další nástroje) k realizaci Informační strategie a kyberbezpečnosti ÚMČ Praha 1,
  4. kontrolovat plnění a aktualizovat Informační strategii a kyberbezpečnost ÚMČ Praha 1,
  5. plnit ostatní úkoly zadané RMČ Praha 1 v oblasti informatiky a smart cities.

Obecné

  • KINF respektuje Jednací řád komisí RMČ P1.
  • KINF si zřizuje na příjem podnětů poštovní skupinu ”kinf”, která zajistí rozesílání e-mailů všem členům i event. jiným osobám, jimž předseda schválí zařazení do skupiny.
  • Členové komise mají právo požadovat od ÚMČ Praha 1 veškeré podklady nezbytné pro jejich informovanost a rozhodování, a to na základě usnesení komise, prostřednictvím tajemníka komise.