Připravili jsme jednoduchý návod, jak a kde nahlašovat problémy spojené s krátkodobými pronájmy. Zásadní je ve většině případů přesná identifikace pronajímaného bytu, kde k problémům dochází, jelikož jich může mít provozovatel více. Pro lepší řešení podnětů je také vhodné poskytovat fotografie či nahrávky, v některých případech je třeba i svědecká výpověď.

… MÁTE POCHYBNOST, ZDA JE PRONAJÍMÁNÍ LEGÁLNÍ?

Poskytování krátkodobého ubytování, pokud to není pouze příležitostný přivýdělek, je podnikání. Ubytovatel tak musí mít živnost a dodržovat povinnosti stanovené zákonem, především označení provozovny, a dále jsou to: vedení smluv s ubytovanými, registrace ubytovacích poplatků, nahlašování cizinecké policii apod.

Dejte podnět odboru živnostenskému ÚMČ Praha 1, kontrolně-správnímu oddělení, e-mail: kristyna.solomonova@praha1.cz.

… JE MOŽNÉ, ŽE PROVOZOVATEL NEPLATÍ VŠECHNY POPLATKY A DANĚ, JAK MÁ?

Jako podnikatel musí ubytovatel platit daň z příjmu, případně DPH, ale i zákonná pojištění a místní poplatky městu. Je také třeba vést evidenční knihu ubytovaných.

Dejte podnět Finančnímu úřadu, Územní pracoviště pro Prahu 1, e-mail: podatelna2001@fs.mfcr.cz. V případě poplatků dejte podnět odboru finančnímu ÚMČ Praha 1, oddělení místních příjmů, e-mail: pavlina.vojtiskova@praha1.cz.

… JSOU PŘEPLNĚNÉ POPELNICE KVŮLI HOSTŮM, NEBO PROVOZOVATEL NETŘÍDÍ ODPAD?

Podnikatelé mají rovněž povinnost zajišťovat odvoz a třídění odpadů, neměli by zneužívat popelnice na komunální odpad v domě.

Dejte podnět nejlépe spolu s fotodokumentací odboru péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1, oddělení životního prostředí, e-mail: zdenek.krenk@praha1.cz.

… DOCHÁZÍ K RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU?

Odpovědnost za dodržování nočního klidu nesou kromě hostů také provozovatelé. V případě, že přivolaní policisté či strážníci udělí hostům pokutu za nepřiměřený hluk, informují nově také odbor občansko správních agend Prahy 1, který následně s provozovatelem zahájí správní řízení.

Oznamte policii ČR na tel. 158, městské policii na tel. 156 či odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1, e-mail: pavel.rucka@praha1.cz. Oznámení si můžete ověřit na: hlukairbnb@praha1.cz.

… UBYTOVANÍ V DOMĚ NIČÍ MAJETEK?

V případě poškozování cizí věci hosty v domě se u škody do 5 tisíc korun jedná o přestupek, v případě škody vyšší o trestný čin.

Oznamte neprodleně policii ČR na tel. 158, nejlépe pořiďte také fotodokumentaci či videozáznam.

… DOCHÁZÍ K NEPOVOLENÝM STAVEBNÍM ÚPRAVÁM?

Při úpravách bytů na ubytovací jednotky může docházet ke stavebním úpravám, které nejsou v souladu s předpisy.

Dejte podnět, případně i s fotodokumentací, stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 1, odboru oddělení kontroly a stavebního řádu, e-mail: vratislav.turecek@praha1.cz.

… VÍTE O CELÉM PRONAJÍMANÉM DOMĚ?

Pokud je celý dům pravidelně pronajímán pro krátkodobá ubytování, jedná se o obcházení zákona, protože by standardně musel provozovatel budovy splňovat všechny náležitosti pro provoz ubytovacího zařízení, tedy například penzionu či hotelu.

Dejte podnět nejlépe s fotodokumentací stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 1, odboru oddělení kontroly a stavebního řádu, e-mail: vratislav.turecek@praha1.cz, a dále odboru živnostenskému ÚMČ Praha 1, kontrolně-správnímu oddělení, e-mail: kristyna.solomonova@praha1.cz.

text: Michal Kalina s přispěním místostarosty Pavla Nazarského a Iuridicum Remedium, z. s.