13.09.2023SOUBORY HLASOVÁNÍ9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1
bod č. 02023_13_09_01.txt
2023_13_09_02.txt
2023_13_09_03.txt
2023_13_09_04.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 12023_13_09_05.txt
2023_13_09_06.txt
Projednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2023
bod č. 22023_13_09_07.txtStanovisko k připojení se k mimořádnému odpuštění a zániku některých daňových dluhů ve vztahu k místním poplatkům a odvodům za porušení rozpočtové kázně, které spravuje MČ Praha 1 k tzv. Milostivému podzimu 2023
bod č. 32023_13_09_08.txtSvěření pozemku parc. č. 175, k. ú. Staré Město, obec Praha do správy MČ Praha 1
bod č. 42023_13_09_09.txtOpakovaná žádost o udělení souhlasu se zcizením a prominutím povinnosti úhrady smluvní pokuty – BJ č. 3258, Karolíny Světlé 31, Staré Město, obec Praha
bod č. 52023_13_09_10.txtZáměr prodeje nemovité věci – zastavěné části pozemku parc. č. 795/2 pod výtahem v k. ú. Malá Strana, obec Praha (Vítězná 559/4, Praha 1)
bod č. 62023_13_09_11.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 14/4, k. ú. Nové Město, obec Praha (vnitroblok domu č. p. 923, Opletalova 10)
bod č. 72023_13_09_12.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 18, stojícím na pozemku parc. č. 29, Žatecká 5, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 82023_13_09_13.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 404, na pozemku parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 92023_13_09_14.txtOprava chyby v psaní – změna prohlášení vlastníka pro dům čp. 923 v pozemku parc. č. 796, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1
bod č. 102023_13_09_15.txtŽádost o svěření pozemku parc. č. 2366/2, k. ú. Nové Město, obec Praha, do správy MČ Praha 1
bod č. 112023_13_09_16.txtPodnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
bod č. 122023_13_09_17.txt
2023_13_09_18.txt
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 112023_13_09_19.txt
2023_13_09_20.txt
2023_13_09_21.txt
2023_13_09_22.txt
Podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
bod č. 132023_13_09_23.txtVyřešení problému elektrokoloběžek dle metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy ČR ze dne 1.8.2023
bod č. 142023_13_09_24.txtZřízení a provoz Kontaktního místa pro bydlení v prostorách ÚMČ P1 prostřednictvím „Smlouvy o spolupráci s HMP“
bod č. 162023_13_09_25.txtNebytový prostor v domě Mostecká 1
bod č. 172023_13_09_26.txt
2023_13_09_27.txt
2023_13_09_28.txt
Dotazy a interpelace členů/členek ZMČ Praha 1Dotazy a interpelace členů/členek ZMČ Praha 1
bod č. 162023_13_09_29.txt
2023_13_09_30.txt
Nebytový prostor v domě Mostecká 1
bod č. 152023_13_09_31.txt
2023_13_09_32.txt
2023_13_09_33.txt
2023_13_09_34.txt
Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ22_0397 ze dne 15.06.2022 (Koncepce rozvoje Nemocnice Na Františku) a z usnesení č. UZ23_0089 ze dne 20.06.2023 (smluvní vztah mezi MČ P1 a Nadací Pražské děti)
bod č. 182023_13_09_35.txtNebytové prostory v lokalitě Pařížská
bod č. 192023_13_09_36.txt
2023_13_09_37.txt
Nebytový prostor v domě Vodičkova 32
bod č. 202023_13_09_38.txtSpráva zeleně a hřišť
bod č. 212023_13_09_39.txt
2023_13_09_40.txt
Problematika hazardu v Praze 1
bod č. 222023_13_09_41.txt
2023_13_09_42.txt
Smlouva mezi MČ Praha 1 a vlastníkem Obchodního domu Kotva
bod č. 232023_13_09_43.txt
2023_13_09_44.txt
Poradenské a konzultační služby
bod č. 172023_13_09_45.txtDotazy a interpelace členů/členek ZMČ Praha 1