12.12.2023 – 13.12.2023SOUBORY HLASOVÁNÍ12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1
bod č. 02023_12_12_01.txt
2023_12_12_02.txt
2023_12_12_03.txt
2023_12_12_04.txt
2023_12_12_05.txt
2023_12_12_06.txt
2023_12_12_07.txt
2023_12_12_08.txt
2023_12_12_09.txt
2023_12_12_10.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 12023_12_12_11.txtPravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2024
bod č. 42023_12_12_12.txt
2023_12_12_13.txt   
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 32023_12_12_14.txtKoncepce rozvoje Nemocnice Na Františku 2024 – 2028
bod č. 52023_12_12_15.txtSoudní spor o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví u nemovitostí – budova č. p. 147 (ul. Pod bruskou), která je součástí pozemku parc. č. 643 a budova č. p. 148 (ul. Staré zámecké schody), která je součástí pozemku parc. č. 644 obec Praha, vše k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 22023_12_12_16.txt
2023_12_12_24.txt
2023_12_12_25.txt
2023_12_12_26.txt
2023_12_12_27.txt
2023_12_12_28.txt
2023_12_12_29.txt
2023_12_12_30.txt
2023_12_12_31.txt 
Výsledek mapování skutečného užívání veřejného prostranství na území MČ Praha 1
bod č. 62023_12_12_17.txt
2023_12_12_17a_protokol o tajném hlasování_1.pdf
2023_12_12_17b_protokol o tajném hlasování_1.pdf
Soudní spor o zaplacení technického zhodnocení – Bílkova 13 -15, čp. 864, SM, Praha 1 – Donlič Interier spol. s r. o.
bod č. 82023_12_12_18.txt
2023_12_12_19.txt
2023_12_12_20.txt
Spokojené bydlení pro všechny rezidenty – i pro ty, co privatizovali
bod č. 92023_12_12_21.txt
2023_12_12_22.txt
2023_12_12_23.txt
Záměr prodeje pozemku č. parc. 296/1 a 2, 297 a 298 v k. ú. Hradčany, obec Praha
bod č. 102023_12_12_32.txt
2023_12_12_33.txt
Žádosti o prominutí nedoplatku rozdílu mezi valorizovaným a sníženým nájemným
bod č. 02023_12_12_34.txtProcedurální hlasování o návrhu PhDr. Lachmanna o zařazení bodu „Omezování hluku z noční dopravy na Starém Městě“ za bod „Odkup zařízení veřejného WC v areálu dětského hřiště ve Vrchlického sadech, parc. č. 2318/14, k.ú. Nové Město, Praha 1“
bod č. 02023_12_12_35.txt  Procedurální hlasování o návrhu Mgr. Bodečka na zařazení bodu „Odkup zařízení veřejného WC v areálu dětského hřiště ve Vrchlického sadech, parc. č. 2318/14, k.ú. Nové Město, Praha 1“ za bod „Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1565, stojícím na pozemku parc. č. 149, Senovážné náměstí 16, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1“
bod č. 112023_12_12_36.txtPotvrzení nabytí pozemku parc. č. 390 o výměře 97m2, k. ú. Hradčany, Městskou částí Praha 1
bod č. 122023_12_12_37.txt
2023_12_12_44.txt
2023_12_12_45.txt
Prodej nemovité věci – zastavěné části pozemku parc. č. 795/2 pod výtahem v k. ú. Malá Strana, obec Praha (Vítězná 559/4, Praha 1)
bod č. 132023_12_12_38.txtOdkup NBJ č. 953/104, U Půjčovny 4, čp. 953, NM, obec Praha
bod č. 142023_12_12_39.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN OTMS)
bod č. 152023_12_12_40.txt Rozhodnutí o odpuštění/snížení smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla „Oprava stávající VZT v nebytové jednotce č. 101 v domě č. p. 1352, k. ú. Nové Město, Krakovská 20, Praha 1“
bod č. 162023_12_12_41.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 964, stojícím na pozemku parc. č. 449, V Kotcích 24, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 172023_12_12_42.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1565, stojícím na pozemku parc. č. 149, Senovážné náměstí 16, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 182023_12_12_43.txtOdkup zařízení veřejného WC v areálu dětského hřiště ve Vrchlického sadech, parc. č. 2318/14, k.ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 192023_12_12_46.txt
2023_12_12_47.txt   
Omezování hluku z noční dopravy na Starém Městě
bod č. 202023_12_12_48.txtNegativní vlivy turismu – problematika tzv. „keyboxů“ (mrtvých schránek)
bod č. 212023_12_12_49.txtProdloužení termínu ke splnění úkolu Systémové zajištění včasného řešení prodlužování nájemních vztahů