14.11.2023SOUBORY HLASOVÁNÍ11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1
bod č. 02023_14_11_01.txt
2023_14_11_02.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 12023_14_11_03.txt Přidělení finančních prostředků na podporu paliativní péče
bod č. 22023_14_11_04.txt
2023_14_11_05.txt
2023_14_11_06.txt    
Nabytí pozemku parc. č. 948 a parc. č. 944/2 k.ú. Malá Strana, obec Praha, do svěřené správy MČ Praha 1
bod č. 32023_14_11_07.txt  Odnětí pozemků parc. č. 710/9 a parc. č. 70/10, vše k. ú. Malá Strana, obec Praha, ze svěřené správy MČ Praha 1, park Cihelná
bod č. 42023_14_11_08.txtProdloužení lhůty pro výstavbu rozestavěné bytové jednotky na adrese Dlouhá 5, čp. 923, k. ú. Staré Město, obec Praha
bod č. 52023_14_11_09.txt  Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1026, stojícím na pozemku parc. č. 210, Havlíčkova 6, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 62023_14_11_10.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 440, na pozemku parc. č. 323/1, Všehrdova 7, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 72023_14_11_11.txt Odkup NBJ č. 924/105, Dušní 2, SM, obec Praha
bod č. 82023_14_11_12.txtNabídka na odkoupení spoluvlastnického podílu – Vodičkova 35, čp. 708, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 92023_14_11_13.txt
2023_14_11_14.txt
2023_14_11_15.txt
2023_14_11_20.txt
2023_14_11_21.txt
2023_14_11_22.txt
2023_14_11_23.txt
Výsledek mapování skutečného užívání veřejného prostranství na území MČ Praha 1
bod č. 102023_14_11_16.txt
2023_14_11_17.txt
2023_14_11_18.txt
2023_14_11_19.txt
2023_14_11_19a_protokol o tajném hlasování.pdf
Soudní spor o zaplacení technického zhodnocení – Bílkova 13 -15, čp. 864, SM, Praha 1 – Donlič Interier spol. s r.o.
bod č. 122023_14_11_24.txt     Dotazy a interpelace veřejnosti
bod č. 132023_14_11_25.txt
2023_14_11_26.txt
2023_14_11_27.txt
2023_14_11_29.txt
2023_14_11_30.txt
2023_14_11_31.txt
2023_14_11_32.txt
Stavební řízení „Masaryčky“, odvolání starostky a členů Rady
bod č. 112023_14_11_33.txt Návrh novelizace Obecně Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze strany MČ závazné vyhlášky č. 5/2011 Praha 1
bod č. 142023_14_11_34.txtŽádost o prominutí části dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytové jednotky v domě č.p. 919, k.ú. Staré Město, V Kolkovně 4, Praha 1
bod č. 152023_14_11_35.txt     Zpráva o participaci Michnovského letohrádku (Rybářského domečku)
bod č. 162023_14_11_36.txt   Doplnění usnesení č. UZ23_0102 ze dne 13.09.2023 – Podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP)
bod č. 172023_14_11_37.txt   Autorizované recenze v problematice krátkodobého ubytování
bod č. 182023_14_11_38.txt   Zpráva o činnosti Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy Zastupitelstva MČ Praha 1 za období leden až říjen 2023
bod č. 192023_14_11_39.txt    Strategie a cíle participace parku Cihelná
bod č. 232023_14_11_40.txt    Tržní řád
bod č. 252023_14_11_41.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 1 za období od 1. 7. 2023 do 30.9.2023