Dne 19.7.2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou dochází k úpravám systému jazykové podpory dětí a žáků cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání a k navýšení částky určené na nákup školních potřeb pro žáky 1. ročníků základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd.

Nově budou mít cizinci v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání nárok na jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. U mateřských škol s vyšším zastoupením cizinců (více než 4 děti-cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání) budou za tímto účelem vytvořeny skupiny pro jazykovou přípravu a těmto mateřským školám bude jazyková příprava v rozsahu jedné hodiny týdně finančně zabezpečena.

V základním vzdělávání bude pokračovat koncept krajem určených škol se zajištěním významně větší dostupnosti určených škol (vždy minimálně 1 škola ve správním obvodu obce s rozšířenou působností). Jazyková příprava cizinců bude probíhat v době vyučování, přičemž žák bude z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn. Rozsah podpory bude min. 100 a max. 200 hodin dle orientačního vstupního testu. Skupiny pro jazykovou přípravu budou fungovat prezenčně i distančně. Skupiny pro vzdělávání distančním způsobem jsou určeny pro žáky, kteří se nebudou moci účastnit prezenční výuky. Zázemí pro distanční vzdělávání vytvoří žákovi jeho kmenová škola. 

Školy budou mít k dispozici Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a základní vzdělávání, které stanovuje očekávané výstupy jazykové přípravy a jehož součástí je i vstupní orientační test. K dispozici zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu

Navýšením částky určené na nákup školních potřeb pro žáky 1. ročníků reaguje MŠMT na růst cen školních potřeb, které jsou poskytovány zdarma žákům 1. ročníku základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol. Původní částka určená vyhláškou z roku 2005 ve výši 200 Kč se navyšuje od školního roku 2021/22 na částku 500 Kč, ze které mohou školy dětem v přípravných třídách a žákům 1. ročníku pořídit vhodné školní potřeby (pastelky, tužky, barvy apod.). Tato položka není určena na nákup učebnic a pracovních sešitů se schvalovací doložkou MŠMT.

Co se mění ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. září 2021:

  • upravují se finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
  • ve věkové skupině strávníků 7-10 let se stanovuje finanční limit na nápoje pro strávníky (7leté děti v mateřských školách), kterým je poskytováno školní stravování dle § 4 odst. 3 vyhlášky o školním stravování.
  • upravují se finanční limity na nákup potravin při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb.
  • zavádí se nový typ zařízení školního stravování – výdejnu lesní mateřské školy.
  • rozšiřuje se možnost dohodnout se se školským zařízením i zákonnému zástupci dítě v předškolním vzdělávání a studentovi ohledně výběru zálohy na stravné (§ 5 odst. 4).

Změny vyhlášek jsou k dispozici zatím v podobě sbírky zákonů, která vyšla 19. července 2021. Dokument si můžete stáhnout kliknutím.