Vážení podnikatelé,

informujeme Vás, že k 1. lednu 2021 nabývají účinnosti níže uvedené změnové zákony, které mimo jiné novelizují živnostenský zákon. Změny je možno, z hlediska jejich povahy, pojmout jako:

  1. Legislativně technické změny a
  2. Věcné změny.

1. Legislativně technické změny živnostenského zákona účinné k 1. 1. 2021

  • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností

V případě živnostenského zákona se jedná pouze o legislativně technickou změnu § 3 živnostenského zákona, která potvrzuje status quo, kdy se činnost provozovatelů kolektivních systémů nepovažuje za živnost. Zákon byl vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 223 pod číslem 543/2020 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

  • Změna vyvolaná v souvislosti s novelou zákona o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

V návaznosti na terminologické úpravy zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění dalších souvisejících zákonů se přizpůsobuje terminologie souvisejících zákonů, resp. zákonů, které pracují s instituty z oblasti zákazu chemických zbraní. V případě živnostenského zákona se změna týká ustanovení v § 3 odst. 3 písm. u) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., takto: slova „vysoce nebezpečnými látkami“ se nahrazují slovy „látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení“. Zákon byl vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 336/2020 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

  • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

V obou případech se ve své podstatě nejedná o věcnou, ale pouze o legislativně technickou změnu § 3 živnostenského zákona, a výkon znalecké, tlumočnické i překladatelské činnosti i nadále není živností. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 255/2019 Sb., resp. v částce 148 pod číslem 354/2019 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

2. Věcné změny živnostenského zákona účinné k 1. 1. 2021

  • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím změnového zákona o daních z příjmů

Změna spočívá v rozšíření nabídky služeb živnostenských úřadů. Od 1. 1. 2021 budou moci začínající podnikatelé spolu s ohlášením živnosti (žádostí o koncesi) podat podle § 45b živnostenského zákona mimo přihlášky k dani z příjmu nebo silniční dani také oznámení o vstupu do paušálního režimu. Zákon byl vyhlášen 18. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 221 pod číslem 540/2020 Sb. a je účinný  od 1. 1. 2021.

  • Změna vyvolaná v souvislosti přijetím změnového zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Změna rozšiřuje stávající vylučovací důvody z provozování živnosti právnickými osobami (§ 8a), do živnostenského zákona zařazuje novou přílohu č. 6, jež nově konstituuje seznam živností a oborů živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osob, která je členem jejího statutárního orgánu a oborů živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení. Zákon byl vyhlášen 17. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 218 pod číslem 527/2020 Sb. a je účinný od 1. 1. 2021.

  • Změna vyvolaná v souvislosti s novelou zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (1. 11. 2020)

Změna posunula účinnost zákona č. 117/2020 Sb., kterým byl změněn živnostenský zákon a další související zákony na 1. 1. 2021. Nová právní úprava zavedla regulaci pro oblast průvodcovských služeb, tím, že poskytování těchto služeb mimo jiné podmínila vydáním českého národního průkazu průvodce. O vydání průkazu lze žádat od 1. 1. 2021, přičemž žádosti podané do 28. února 2021 budou osvobozeny od správního poplatku (1000 Kč). Rovněž povinnost užívání průkazu (viditelně na oděvu) byla odsunuta na 1. 3. 2021. Zákon byl vyhlášen dne 22. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 170 pod číslem 422/2020 Sb. a je účinný od 1. 11. 2020.

Změny pro podnikatele od roku 2021:

Komplexněji se změnám (resp. změnám z dalších oblastí) pro podnikatele věnují např. tyto stránky.