Na návrh radního pro dopravu Prahy 1 Vojtěcha Ryvoly projednali zastupitelé městské části Praha 1 Memorandum o zklidnění dopravy na obou březích Vltavy.

„Předmětem tohoto memoranda je zejména závazek aktivní podpory zavádění takových opatření, která povedou ke zklidnění dopravy na území městské části Praha 1 v Pražské památkové rezervaci,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola.

Preferovaným řešením je podle něj iniciování vydání vyhlášky hl. města Prahy, která na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanoví poplatek za povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných částí Prahy 1, a zároveň úpravy Nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Praha 1 chce zejména:

  1. vydefinovat částí území městské částí Praha 1, kterých se opatření zpoplatnění vjezdu budou týkat,
  2. vymezit okruh vozidel, která nebudou spadat do zpoplatnění vjezdu do předem vydefinovaných částí na území městské části Praha 1,
  3. definovat a stanovit výši poplatků za vjezd do předem vydefinovaných částí na území městské části Praha 1,
  4. upravit parametry Zóny placeného stání na území městské části Praha 1,
  5. zrevidovat a následně upravit místa stávajících stání pro zásobování,
  6. definovat systém monitoringu, kontroly a vymáhání stanovených pravidel, včetně procesu návrhu úpravy jednotlivých opatření v případě vyhodnocení této potřebnosti,
  7. v souvislosti s úpravou stávajících podmínek nastavení jasného a srozumitelného informování občanů a podnikatelů působících a žijících na území Prahy 1.