Odbor technické a majetkové správy MČ Praha 1 zveřejnil záměr na změnu nájemného u vybraných skupin nájemců nebytových prostor. Týkat se to bude těch, kteří provozují občanskou vybavenost, kulturní zařízení nebo zajišťují jakoukoliv formou veřejné stravování. Žádostí o úpravu nájemného budou přijímány do 25. listopadu 2020.

S ohledem na velké množství žádostí o pomoc se zvládáním stávající hospodářské situace, rozhodla Rada městské části dne 3. 11. 2020 a 9. 11. 2020 o pomoci svým nejpostiženějším nájemcům nebytových prostor.

V současné době je na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 zveřejněn záměr na změnu nájemních smluv, který předpokládá, že se u vybraných skupin nájemců na šest kalendářních měsíců počínaje listopadem 2020 sníží nájemné až o 50%.

Tato změna má platit pro každého, kdo v pronajatém prostoru

• zajišťujete jinou významnou občanskou vybavenost splňující definici usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20 1201 ze dne 13. 10. 2020,

• převážně poskytujete služby veřejného stravování,

• provozujete kulturní zařízení, které je bez dalšího přístupné veřejnosti, nebo bližší podmínky záměru jsou přiloženy k tomuto dopisu.

V případě, že se domníváte, že výše uvedené podmínky splňujete, můžete o úpravu smlouvy požádat na přiloženém formuláři. Nejpozději však do 25. 11. 2020. Následující dny bude vyhodnocen skutečný dopad těchto žádostí na rozpočet městské části Praha 1 a toto vyhodnocení včetně dalších doporučení poradních orgánů předloženo Radě k rozhodnutí.

Prosím, abyste pečlivě vnímali podmínky záměru, které jsou součástí usnesení č. UR20 1286 ze dne 3. 11. 2020 a 9. 11. 2020. Výslovně předem upozorňujeme, že jednou z podmínek je, aby nájemce neměl vůči městské části Praha 1 dluhy po lhůtě splatnosti. Pokud však nesplňujete tuto podmínku z důvodu aktuální druhotné platební neschopnosti, můžete zároveň s žádostí o změnu smlouvy požádat o splátkový kalendář. V případě, že Vám bude splátkový kalendář schválen, bude splatnost dluhů posunuta do budoucna a ty tak nebudou bránit požadované smluvní úpravě.

Záměr na úpravu nájemních vztahů.pdf
UR20_1286 ze dne 03.11.2020.pdf
UR20_1286_priloha_1.pdf
Pravidla záměru.pdf
Formulář změna smlouvy splátkový kalendář 6_50_revize 9_11_20.pdf
Opatření na podporu nájemníků – listopad 2020_dopis.pdf
UR20_1201 ze dne 13.10.2020.pdf
UR20_1201_priloha.pdf

Více informací najdete na tomto odkaze.