V souvislosti se změnou právní úpravy stavebního řízení se změnil i způsob vydávání stanovisek dotčeného orgánu ochrany životního prostředí. Pro stavební řízení zahájená od 1.7.2024 bude Odbor životního prostředí a čistoty vydávat Jednotné environmentální stanovisko (dále jen JES), které nahrazuje až 26 správních úkonů. Kompletní výčet nahrazovaných správních úkonů naleznete na konci článku.

Formuláře:

 • formulář žádosti o jednotné environmentální stanovisko – DOC

Zákonná úprava:

 • Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění

Vyřizuje:

 • Odbor životního prostředí a čistoty – Bc. Tomáš Veselý

Kontakt:

Postup:

 • Žádost lze podat přímo k Odboru životního prostředí a čistoty, nebo prostřednictvím stavebního úřadu
 • V případě podání žádosti o povolení záměru podle Stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění není potřeba žádat samostatně o vydání JES, stavební úřad zažádá o vydání JES za stavebníka
 • Žádost o vydání JES lze podat přes podatelnu (prostřednictvím datové zprávy, osobně, nebo poštou), nebo prostřednictvím Portálu stavebníka

Potřebujete:

 • Jako přílohu žádosti projektovou dokumentaci, případně další dokumenty obsahující zákonné náležitosti nezbytné pro vydání JES

Správní a místní poplatky:

 • žádné

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dní, usnesením orgánu JES lze prodloužit na 60 dní
 • V případě vad žádosti orgán JES písemně vyzve žadatele k jejich odstranění, čímž se běh lhůty přeruší do doby, než žadatel vady odstraní

Odvolání, přezkum:

 • Nelze se odvolat přímo proti vydanému JES
 • Vydaný JES lze, napadnout postupem podle ust. § 149 odst. 7 správního řádu v rámci odvolání proti následnému rozhodnutí. Směřuje-li tedy odvolání proti rozhodnutí, pro nějž bylo JES podkladem, proti obsahu JES, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu JES od správního orgánu, který je nadřízený příslušnému orgánu JES.

Seznam správních úkonů nahrazovaných JES:

Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.)

 • Vyjádření v území se zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry (§ 13 odst. 3) – KÚ

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

 • Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2) – OÚ ORP, KÚ (území EVL a PO, PP a PR a jejich ochranných pásem), AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (§ 5 odst. 3) – OÚ ORP, KÚ (území EVL a PO, PP a PR a jejich ochranných pásem; zvláště chráněné druhy), AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků (§ 5b odst. 1) – OÚ ORP, KÚ (území EVL a PO, PP a PR a jejich ochranných pásem), AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1) OÚ, KÚ (území EVL a PO, PP a PR a jejich ochranných pásem), AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Povolování výjimek ze zákazů ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně (§ 10 odst. 2) – KÚ, AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2) – OÚ ORP, KÚ (území EVL a PO, PP a PR a jejich ochranných pásem), AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ (§ 37 odst. 2) – KÚ, AOPK (území CHKO), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Souhlas k činnostem v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 1) – OÚ ORP, KÚ (území EVL a PO, PP a PR a jejich ochranných pásem), AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů (§ 56 odst. 1) – KÚ, AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)
 • Souhlas se zřízením nebo zrušením účelových komunikací, stezek a pěšin (§ 63 odst. 1) – OÚ ORP, KÚ (území EVL a PO, PP a PR a jejich ochranných pásem), AOPK (území CHKO, NPR a NPP a jejich ochranných pásem), Správa NP (území NP a jejich ochranných pásem)

Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.)

 • Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9) – KÚ (nad 1 ha), ORP (1 ha a méně)

Lesní zákon (289/1995 Sb.)

 • Souhlas s dělením lesních pozemků (§ 12 odst. 3) – ORP
 • Souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2) – ORP (do 1 ha), KÚ (1 ha a více)
 • Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16) – ORP (do 1 ha), KÚ (1 ha a více)
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)
 • Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí (§ 9a) – KÚ

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

 • Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1) – OÚ ORP
 • Stanovisko k umisťování a povolování staveb (§ 104 odst. 3) – OÚ ORP

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.)

 • Stanovisko ke zřízení veřejného pohřebiště (§ 17 odst. 2) – OÚ ORP

Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.)

 • Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj (§ 11 odst. 2 písm. b) – KÚ
 • Závazné stanovisko k povolení záměru dálnice a silnice I. třídy v zastavěném území či parkoviště s kapacitou nad 500 míst (§ 11 odst. 2 písm. d) – KÚ

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.)

 • Závazné stanovisko při povolování nového objektu (§ 49 odst.3) – KÚ
 • Závazné stanovisko při realizaci nové stavby (mimo jednoduché stavby) v dosahu havarijních projevů stávajícího objektu (§ 49 odst. 4) – KÚ

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

 • Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) – OÚ ORP
 • Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b) – OÚ ORP
 • Vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady (§ 146 odst. 3 písm. c) – OÚ ORP