Nejdůležitější požadavky: min. vyšší odborné vzdělání, nejlépe dosažené v oborech veřejná správa, právo apod.;
Platové zařazení: 10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 22.000,- až 32.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: zajišťování odborných agend na úseku přestupků v zóně placeného stání;
Další požadavky a náležitosti: PDF

Podávejte do 24. 9. 2021

Přihlášky se podávají:

  • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
  • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
  • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.