Jak mám postupovat, když chci na ploše veřejné zeleně pořádat kulturní, sportovní či reklamní akci.

Formuláře:

 • formulář žádosti o povolení sportovní, kulturní akce, filmování apod. na ploše veřejné zeleně – DOC

Vyřizuje:

 • Ing. Zdeněk Krenk, vedoucí oddělení životního prostředí
 • Kateřina Melzerová, referent oddělení

Kontakt:

Potřebujete:

Žádost musí vždy obsahovat tyto údaje:

 • přesný termín a účel akce
 • předpokládaný počet účastníků
 • podrobná identifikace žadatele, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno osoby oprávněné k podpisu smlouvy, telefon (u fyzických osob je úpřílohou živnostenský list, u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku), popř. podrobný scénář či popis akce
 • situační plánek se zakreslením rozsahu požadovaného záboru a udání jeho velikosti v m2
 • v žádosti musí být naprosto přesně popsán typ vozidla (tovární značka, velikost a hmotnost vozidla s nákladem) a uvedena registrační značka.

Správní a místní poplatky:

 • místní poplatek – ano

Kde žádat?

 • na odboru životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Postup:

Pravidla postupu při podávání a projednávání žádosti o užívání pozemků veřejné zeleně svěřených MČ Praha 1

 1. Žádost musí být podána minimálně 1 měsíc  před termínem konání akce.V případě, že se jedná o pronájem či výpůjčku pozemku delší než 30 dní (výstavy, komerční zábory) nebo organizačně složitější akci  (koncerty, velké kulturní akce, atd.) min. 2 měsíce před konáním akce.
 2. V žádosti o povolení akce v zeleni musí být druh a účel akce  popsán detailně, tak aby bylo srozumitelné, o jaký typ akce jde a jaká všechna zařízení budou v parku instalována, včetně počtu předpokládaných návštěvníků.
 3. Nezbytnou přílohou žádosti je situační plán parku, ve kterém bude v měřítku přesně zakreslen požadovaný zábor, s očíslovanými jednotlivými jeho částmi (stánky, mobilní WC, podium, …) s označením jejich výměry a popisu.
 4. Zábory se povolují pouze na zpevněné plochy parku, výjimečně lze krátkodobý zábor povolit na travnatou plochu, podmínkou je uvedení trávníku v případě jeho poškození do původního stavu.
 5. Žádost bude přijata pouze pokud bude řádně vyplněna a dodány všechny ostatní náležitosti (plánek, popis akce, výpis z obchodního rejstříku žadatele, plná moc, …).
 6. Instalace  uměleckých děl musí být před projednáním v Radě MČ Praha 1 předložena komisi kultury.
 7. K  vjezdu vozidel do parku je nutné zvláštní povolení, které vydává OPVP ÚMČ Praha 1 po vyplnění příslušného formuláře. V žádosti musí být naprosto přesně popsán typ vozidla (tovární značka, velikost a hmotnost vozidla s nákladem) a uvedena registrační značka. Toto povolení musí být ve vozidle umístěno na viditelném místě.
 8. V souvislosti s pořádáním akce je povolen pouze vjezd a výjezd vozidel za účelem převozu věcí nezbytně nutných k pořádání akce. Během akce nesmí žádná vozidla v parku parkovat. Vozidla smí v parku pojíždět pouze po zpevněných komunikacích. Komunikace v parcích jsou budovány pouze pro pěší a menší obslužná vozidla. Auta s větší hmotností od 3,5 tun (počítáno s  nákladem) do parku vjíždět nesmí za žádných okolností.
 9. Pokud bude v rámci akce produkován jakýkoliv odpad (např. z občerstvení), pořadatel  je povinen v době trvání akce zajistit instalaci vlastních odpadkových nádob a ty po jejich naplnění průběžně vyvážet. Dále je povinen po skončení akce  zajistit vývoz i odpadkových košů stabilně umístěných v příslušném parku.
 10. V rámci akce nesmí být bez zvláštního povolení provozována hudební produkce.

Na základě usnesení Rady MČ Praha 1 je uzavřena nájemní či výpůjční smlouva mezi žadatelem a MČ Praha 1 zastoupenou příslušným zástupcem starosty. Usnesením rady je stanovena výše nájemného.

Po uzavření nájemní smlouvy žadatel vyplní formulář „Ohlášení užívání veřejného prostranství“ dle §3 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů, a uhradí vypočtený poplatek. 

Potřebujete:

Žádost musí vždy obsahovat tyto údaje:

 • přesný termín a účel akce
 • předpokládaný počet účastníků
 • podrobná identifikace žadatele, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno osoby oprávněné k podpisu smlouvy, telefon (u fyzických osob je úpřílohou živnostenský list, u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku), popř. podrobný scénář či popis akce
 • situační plánek se zakreslením rozsahu požadovaného záboru a udání jeho velikosti v m2
 • v žádosti musí být naprosto přesně popsán typ vozidla (tovární značka, velikost a hmotnost vozidla s nákladem) a uvedena registrační značka.

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dnů (závisí na jednání Rady MČ Praha 1)

Odvolávací orgán:

 • není

Správní a místní poplatky:

 • místní poplatek – ano