Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytovatelům služeb usazeným  v jiné členské zemi Evropské unie poskytuje informace o administrativních podmínkách výkonu služeb na území České republiky.

Formuláře:

  • Oznámení podnikatele (vztahuje se pouze na občany EU) o dočasném výkonu regulované živnosti – PDF
  • Oznámení podnikatele (vztahuje se pouze na právnické osoby se sídlem v EU) o dočasném výkonu regulované živnosti – PDF
  • Oznámení osoby o dočasném výkonu regulované činnosti – DOC
  • Oznámení o vyslání zaměstnanců/ Notification of posting worker to the Czechia – PDF
  • Oznámení o ukončení vyslání zaměstnanců/ Notification of termination or change of posting workers to the Czechia- PDF

Odkazy:

Základní informace

Podání lze učinit osobně, případně jej směřujte do datové schránky b4eb2my. Podání lze učinit také elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem) nebo jej můžete zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Potřebujete:

  • doklad potvrzující, že je osoba usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že jí oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno,
  • kopii dokladu totožnosti fyzické osoby nebo ustanovené fyzické osoby, která odpovídá za řádné poskytnutí služby,
  • doklady o odborné kvalifikaci nebo praxi,
  • doklad o tom, že předmětnou činnost osoba vykonávala v členském státě původu po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let, nebo doklad o regulovaném vzdělání, které fyzickou osobu odborně připravuje pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu, není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována.

Doklady prokazující totožnost fyzické osoby se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu těchto dokladů k nahlédnutí. Ostatní doklady se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. Doklady se předkládají spolu s překladem do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány. Má-li uznávací orgán pochybnosti o správnosti překladu a nelze-li správnost překladu ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce, může uznávací orgán na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.
Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr.Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Postup:

Poskytovatel služby (podnikatel), který je usazený na území jiného členského státu EU a hodlá v Česku poskytnout jednorázovou zakázku, má oznamovací povinnost, kterou mu ukládá § 36b zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborných kvalifikací, ve znění pozdějších předpisů, jen v případě, pokud činnost ČR reguluje. Povinnost lze splnit i prostřednictvím Jednotného kontaktního místa.

Pokud potřebujete předat oznámení příslušné autoritě, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění oznámení) nebo jej lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Oznámení lze samozřejmě také učinit přímo u dotčeného orgánu, kterého se týká.

Pokud potřebujete zjistit, zda je Vaše služba regulovaná a jaké doklady je k oznámení nezbytné doložit, prosím, kontaktujte nás. Dotazy můžete pokládat online, případně je lze směřovat na emailovou adresu jkm@praha1.cz, nebo do datové schránky: b4eb2my, apod.

V případě realizace zakázky zaměstnanci zahraničního podnikatele upozorňujeme na oznamovací povinnost o vyslání zaměstnance příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Obrátit se na nás může i český podnikatel, který hodlá realizovat jednorázovou zakázku na území jiného členského státu Evropské unie, než je Česká republika, a zajímá se, za jakých podmínek je to možné.

Lhůta k vyřízení:

Oznámení je příslušné autoritě předáno neprodleně prostřednictvím veřejné datové sítě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.

Sankce:

Sankce za nesplnění oznamovací povinnosti (dočasný výkon regulované služby) jsou zakotveny v příslušných zvláštních předpisech, kterou danou činnost upravují.

Sankce za nesplnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu práce České republiky (oznámení o vyslání zaměstnanců) stanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.