Legislativa:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Vyřizuje:

 • Oddělení služeb a informací, Informační kancelář, Vodičkova 681/18, pasáž úřadu

Kontakt:

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč
 • Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50,- Kč
 • Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

Vidimace a legalizace:

 • Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
 • Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.
 • Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
 • Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah dokumentu neodpovídá.

Podání žádosti:

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby  –  § 6 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu  a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování)

a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

 1. prvopis,
 2. již ověřenou vidimovanou listinu,
 3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
 4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizace se neprovede (§ 13 zákona o ověřování):

a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,

c) nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,

d) nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

e) jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,

f) jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

g) jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

h) jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Potřebujete:

(1) Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva

(2) Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.