Přílohy:

Žádost o vydání závazného stanoviska k projetkové dokumentaci z hlediska dopravy: PDF DOC

Legislativa:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
  • Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a tech. požadavky na stavby v  hlavním městě Praze, (pražské stavební předpisy)

Vyřizuje:

  • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – paní Marcela Přibylová

Kontakt:

  • tel. č.: 221 097 339, e-mail: marcela.pribylova@praha1.cz
  • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 418

Správní a místní poplatky:

  • bez poplatku

Postup:

K žádosti o stanovisko z hlediska dopravy pro územní řízení je třeba přiložit :

  • stavební část projektu pro stavební povolení vč. průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy s částí týkající se dopravního řešení vč. výpočtu dopravy v klidu podle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dní

Odvolávací orgán:

  • není