Celkem patnáct usnesení přijali zastupitelé Prahy 1 na svém zasedání konaném v úterý 14. listopadu.

Finanční prostředky na podporu paliativní péče
Zastupitelé na svém listopadovém jednání mj. odsouhlasili návrh na přidělení tří dotací v oblasti zdravotnictví na podporu paliativní péče, které obdrží:

  • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
  • Cesta domů, z.ú.,
  • Tři, z.ú.

V těchto zařízeních jsou umísťováni pacienti s trvalým pobytem v Praze 1 a výše dotace je odvozena od počtu jejich tzv. lůžkodnů. „Paliativní péče je potřebnou součástí zdravotních a sociálních služeb pro naše občany a její podpora je více než na místě. Jsem rád, že zastupitelé s mým návrhem souhlasili,“ okomentoval předkladatel a radní pro zdravotnictví Michal Müller.

Přidělení dotací uvedeným organizacím navrhla Komise pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku. „ Navrhli jsme právě tyto tři organizace, protože jsme s úrovní a kvalitou jejich služeb dlouhodobě spokojeni. Věřím, že příspěvek pomůže zajistit udržitelnost a dostupnost této péče,“ vysvětlil předseda komise Antonín Berdych.

Finanční podporu na dovybavení ordinace také získá dětská lékařka s praxí v Poliklinice Palackého.

Mapování skutečného užívání prostranství
Zastupitelé také projednali zprávu Finančního výbor, který nechal provést mapování skutečného užívání veřejného prostranství. Výsledky odhalily desítky nepovolených restauračních zahrádek a přes 200 reklamních stojek, které chybí v oficiální aplikaci „Mapa záborů“. To vyvolává otázky ohledně povolení a správného vybírání místních poplatků. Bude nutné, aby Úřad MČ Praha 1 provedl důslednou kontrolu.

„Musí být spárována aktuální data z letních měsíců s výsledky mapování. Kontrola by měla zahrnovat povolení záboru, existenci nájemní smlouvy, platbu místních poplatků a postup kontrolního oddělení a odboru dopravy v případě nepovolených záborů,“ okomentoval výsledky mapování předseda Finančního výboru Giancarlo Lamberti

Kontrola také odhalila, že některé restaurační zahrádky mají větší plochu, než je povolená výměra dle nájemní smlouvy. Existují také podezření ohledně placení místních poplatků ze strany subjektů, které užívají veřejné prostranství.

Zastupitelé uložili provést důslednou kontrolu položek ve výsledcích mapování a připravit novou metodiku vybírání místního poplatku.

Novelizace vyhlášky 5/2011
Zastupitelé rovněž schválili návrh novelizace obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, předloženou Finančním výborem. Dosud v ní totiž chybí některé lokality, a pokud nejsou specifikovány, tak se z nich místní poplatek nevybírá. Navíc některé konkrétní sazby ulic jsou nastaveny nespravedlivě. V řadě ulic tak má být částka vzhledem k sazbě v sousedních ulicích vyšší. Zastupitelstvo dále požádalo hlavní město, aby zahájilo úkony k novelizaci zmíněné vyhlášky.

Pokud se prokáže, že například jenom reklamní stojky a restaurační zahrádky bez nájemní smlouvy nehradí místní poplatek, tak městská část přichází o desítky milionů. Všechny navrhované změny mají za cíl aktualizovat vyhlášku tak, aby odpovídala skutečnému stavu a požadavkům v roce 2023. „Jsem ráda, že bude provedena kontrola, proč nejsou všechny platné zábory evidovány v aplikaci a že Úřad MČ Praha 1 zkontroluje a popřípadě znovu nastaví celý interní proces tak, aby jednotlivé kroky byly jasně srozumitelné a nerozporovatelné,“ dodala k mapování a novelizaci vyhlášky starostka Terezie Radoměřská.

Recenze – krátkodobé ubytování
Zastupitelstvo městské části Praha 1 také na návrh Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života schválilo usnesení, které zavazuje Prahu 1 k přijímání internetových recenzí na portálech s krátkodobým ubytováním jako důkazu při šetření případů poskytování této služby navzdory kolaudaci. Úřad tak bude mít nový nástroj v boji s negativními dopady krátkodobého ubytování.

„Recenze již dokonce posloužily jako důkazní materiál v rozhodnutí stavebního úřadu magistrátu z 30. srpna, kdy úřad potvrdil pokutu a vyzval majitele k ukončení nepovoleného způsobu užívání nemovitosti,“ doplnila starostka Terezie Radoměřská.

Recenze na ubytovacích portálech budou sloužit k dokazování provozování krátkodobého ubytování, neboť jsou vázány jak na konkrétní místo pobytu, tak na konkrétní osobu, která ubytování hodnotila.

 „Autorizované recenze lze považovat za zcela průkazný důkaz provozování ubytovacích služeb. Věřím, že poslouží  jako efektivní nástroj. Je to další dílek do mozaiky nástrojů, které lze využít pro boj negativními dopady krátkodobého ubytování,“ uvedla předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Bronislava Sitár Baboráková.

Stavební úřad před nedávnem učinil přelomové rozhodnutí, kdy zakázal majiteli pronajímání nemovitosti v Jungmannově ulici přes platformu Airbnb. Vyhověl tak obyvatelům domu, kteří si stěžovali na zvýšený hluk a nepořádek ve společných prostorech. Argumentovali skutečností, že majitel využívá byt jako hotel, což je v rozporu s kolaudací, a v průběhu dokazování stavební úřad přihlédl právě také k uživatelským recenzím.

Participace dalšího využití Michnovského letohrádku
Zastupitelstvo městské části Praha 1 projednalo Zprávu o participaci Michnovského letohrádku (Rybářského domečku) a na jejím základě doporučilo Radě městské části Praha 1 – v souladu s výsledkem participačního procesu využití uvedeného objektu – pokračovat ve spolupráci se Skautským institutem.

„Rozhodnutí zastupitelů samozřejmě vítám, protože je výsledkem velmi podrobného participačního procesu a šetření. V této souvislosti musím také poděkovat všem lidem, včetně rodičů s dětmi, kteří se do participace ochotně zapojili a dali najevo, co si přejí,“ okomentovala výsledek starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Na svém zasedání dne 26. ledna 2023 uložilo Zastupitelstvo městské části Praha 1 Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy úkol definovat strategii a cíle participace Michnovského letohrádku (Rybářského domečku) na Kampě.

Na základě návrhu uvedeného Výboru schválili zastupitelé dne 20. června 2023 usnesení, které mj. stanovilo cíl participace Michnovského letohrádku. „Cílem participace bylo nalezení optimálního řešení pro využití uvedeného objektu z pohledu veřejnosti a všech spolků z Prahy 1, a to při zohlednění limitů stanovených naší městskou částí, jako jsou například pasportizace a stav objektu, požární bezpečnost, náklady na správu objektu anebo plány investic,“ vysvětlil předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy Martin Motl.

V průběhu procesu participace byl monitorován běžný provoz kavárny v Michnovském letohrádku, některé tamější workshopy a dětská setkání. Dále proběhl kvalitativní výzkum, který byl zaměřen na laickou i odbornou veřejnost. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů byli dotazováni uživatelé kavárny, účastníci workshopů, stakeholdeři z řad představitelů spolků, ale i náhodní kolemjdoucí procházející kolem letohrádku. Rozhovory probíhaly v různých časech a zúčastnilo se jich více než 60 respondentů.

Anketa
Na základě informací zjištěných prostřednictvím kvalitativního výzkumu byla připravena krátká anketa. Tato anketa byla zveřejněna v letohrádku, na vývěsních plochách na Kampě a v magazínu JEDNA. Zapojilo se do ní 546 respondentů, z nichž více než 100 uvedlo trvalé bydliště v MČ Praha 1.

Z výsledků ankety mj. vyplynulo, že 86 % respondentů je spokojeno s provozem kavárny, přičemž s její nabídkou je spokojeno 72 %. Svou spokojenost se vzhledem kavárny vyjádřilo 82 % a s kvalitou produktů bylo spokojeno 76 %.

Workshopy navštěvuje 41 % z celkového počtu respondentů. Nabídku workshopů označilo 64 % respondentů jako rozhodně dostačující a 33 % jako spíše dostačující. Kvalitu vedení a organizaci workshopů označilo 77 % respondentů, kteří se workshopů účastní, za rozhodně vyhovující.

Zajímavé výsledky vyplynuly také z odpovědí na otázku, jejímž cílem bylo zjistit nahraditelnost tamějších kroužků. Více jak 51 % respondentů se vyjádřilo, že by za ně těžko hledali náhradu. Z výsledků vyplývá, že nabídka workshopů a akcí v letohrádku odpovídá poptávce.

Součástí participace bylo také společné setkání zástupců spolků a radnice Prahy 1.

Závěrečné shrnutí participace
Během podrobného procesu participace bylo prokazatelně zjištěno, že spokojenost s činností Skautského institutu v Michnovském letohrádku je jak uživateli, tak spolupracujícími organizacemi hodnocena jako vynikající. Všichni shodně doporučují ponechat letohrádek pro aktivity Skautského institutu i nadále. Doporučují také upravit prostory letohrádku k dalšímu využití. Hovořili o kolaudaci půdy a případně dalších úpravách, které by umožnili zvětšit užívané prostory. Jako prostorově nedostatečné se jeví zvlášť místo pro teenagery. Dále se většina shodla na nevyhovujícím sociálním zařízení.

Participace možnosti užívání letohrádku jednoznačně vyzněla ve prospěch komunitního života.

Další informace naleznete na Facebooku Prahy 1 a na www.praha1.cz/politicka-reprezentace/.