Objekt č. p. 44 areálu bývalého hotelu InterContinental byl v průběhu čtvrtka a pátku 1. a 2. června, za celé řady preventivních opatření nad rámec zákonných požadavků, zbaven azbestové zátěže, jež byla v 70. letech v době vzniku stavby běžná. Tím je prostředí, které prochází celkovou revitalizací, definitivně vyčištěno a lze ho dále rozvíjet po stránce infrastruktury i udržitelnosti. Práce proběhly na základě pečlivé koordinace městské části Praha 1 a ředitelky sousedící Základní školy náměstí Curieových s investorem a stavebníkem projektu, a to za vedení a dozoru nezávislé znalkyně a kontroly Hygienické stanice hlavního města Prahy. Bezchybný postup dokládají protokoly průběžných měření.

V průběhu sanace azbestu během čtvrtka a pátku byla odborně odstraňována vzduchotechnická potrubí utěsněná azbestovými těsnicími šňůrami. Azbestová zátěž byla v hermeticky uzavřeném kontrolovaném pásmu „enkapsulována” před i v průběhu odstraňování, balena do silnostěnných neprodyšných obalů a následně odvezena k ekologické likvidaci. Na práce realizované sanační firmou Ekolsan po celou dobu osobně dohlížela znalkyně jmenovaná soudem z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., která postup navrhla. Kontrolu dodržování technologického postupu kontinuálně zajišťovali inspektoři inspekčního orgánu Foster Bohemia. 

Současně byla po celou dobu sanace azbestu prováděna kontrolní měření stavu ovzduší mimo vytvořené hermeticky uzavřené kontrolované pásmo, včetně analýz, které průběžně prováděla zkušební laboratoř Foster Bohemia. Po oba dva dny probíhala také kontrolní měření v učebnách ZŠ nám. Curieových. 

Sanace azbestu proběhla dle harmonogramu a v souladu s platnou legislativou včetně preventivních opatření nad rámec zákonných požadavků. Navržený technologický postup byl pracovníky sanační firmy dodržován. Po celou dobu sanace azbestu nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo vytvořené hermeticky uzavřené kontrolované pásmo, ve kterém byla snížená tlaková diference 33 Pa a čtyřnásobná výměna vzduchu. Sanace azbestu byla ukončena inspektory inspekčního orgánu na základě podlimitních výsledků měření po sanaci azbestu a na základě splnění všech kritérií v průběhu sanace azbestu. Současně byla po oba dva dny prováděna kontrolní měření kvality ovzduší vnitřního prostředí v učebnách ZŠ nám. Curieových, která byla bez záchytu všech zdraví škodlivých respirabilních azbestových a ostatních anorganických nekovových vláken. To znamená, že vnitřní prostředí učeben bylo prokazatelně zdravé po celou dobu probíhající sanace azbestu. Sanace azbestu byla účinná. Zdraví dětské a dospělé populace v průběhu sanace azbestu bylo ochráněno,” shrnula Zoja Guschlová.      

V prostoru definitivně vyčištěném od veškeré azbestové zátěže nyní pokračuje stavební činnost v souladu s harmonogramem. Uzavření školního hřiště umožní v příštích týdnech 100% bezpečně realizovat bourací práce vymezené části objektu a zahájit celkovou rekonstrukci budovy i vnitrobloku, v němž vznikne vertikální zelená stěna i pěší lávka spojující školu s náměstím Miloše Formana. 

Průběh odstranění azbestové zátěže je ukázkou dobré praxe z hlediska spolupráce napříč veřejným a soukromým sektorem i zapojení odborníků. S investorem zůstáváme v úzkém kontaktu a jsme přesvědčeni, že se nám i nadále podaří spolupracovat a vytvářet partnerství dobrých sousedů v nejlepším zájmu školy i obyvatel městské části a zkušenosti přenášet i směrem k dalším projektům,” vysvětlil David Bodeček, 1. místostarosta Prahy 1 pro školství, kulturu, sport a spolkovou činnost. 

Po oba dny odstraňování azbestové zátěže byli žáci a zaměstnanci ZŠ nám. Curieových mimo budovu školy. Placená část programu byla hrazena z prostředků finanční kompenzace poskytnuté investorem. Díky podpoře městské části Praha 1 i Magistrátu hl. m. Prahy jsme mohli za zvýhodněných podmínek navštívit například zoologickou zahradu či řadu muzeí. Stejně tak nám bylo umožněno využít bohatý program Dětského dne na Kampě. Tímto bych také ráda poděkovala pedagogickému sboru za organizaci obou dnů. Celkově považujeme za zásadní, že budeme moct nový školní rok zahájit bez narušování výuky, a to již za využití hřiště a bez znepokojení ohledně přítomnosti azbestu,” dodala ředitelka školy Tereza Martínková.